Zarządzanie i planowanie

W skład systemu wchodzą następujące moduły:

ANALIZY

  Moduł obsługuje definicje, naliczanie i prezentacje analiz finansowych, na przykład: Bilans, Rachunek zysków i strat, F-01, Wskaźniki finansowe, deklaracja VAT, kadrowo-płacowe sprawozdania do GUS, m.in. Z-06 i inne.

  Możliwości modułu:

  • Definicja dowolnej analizy, w tym finansowej,
  • Wykorzystanie funkcji finansowych opartych o dane zaksięgowane i wstępnie zaksięgowane
   w systemie,
  • Możliwość korzystania z danych naliczonych w innych analizach (na przykład: wskaźniki wyliczone na podstawie Bilansu lub Rachunku zysków i strat),
  • Samodzielne tworzenie reguł wykorzystujących działania arytmetyczne i funkcje logiczne,
  • Automatyczne sumy zbiorcze,
  • Możliwość porównywania wyników naliczonych z wartościami zadanymi wprost przez użytkownika (kontrola budżetu, realizacji planu, itp.),
  • Naliczanie i zapamiętanie wyników analiz dla poszczególnych okresów sprawozdawczych,
  • Możliwość powtórnego naliczenia analizy dla wskazanego okresu,
  • Prezentacja wyników analiz w postaci:
   • Podglądu naliczonych danych,
   • Eksportu danych do Excela,
   • Definiowanych raportów, wykresów graficznych.

ANALIZY WIELOWYMIAROWE

  Możliwości modułu:

  • Możliwość stosowania dowolnych słowników dostępnych w systemie, w tym założonych przez uprawnionych operatorów,
  • Możliwość nadawania szczegółowych uprawnień na poziomie pojedynczej analizy,
  • Możliwość porównania dowolnych wartości dla słowników i wartości wprowadzanych (plany, budżety),
  • Samodzielne tworzenie reguł wykorzystujących działania arytmetyczne i funkcje logiczne na podstawie danych z ZSI, np. danych księgowych, magazynowych, zakupu, sprzedaży,
  • Naliczanie i zapamiętanie wyników analiz dla poszczególnych okresów sprawozdawczych, możliwość naliczania grupowego,
  • Możliwość sortowania i sumowania danych po dowolnej kolumnie zdefiniowanej w modelu analizy,
  • Możliwość podglądu dokumentów źródłowych, które złożyły się na wartość prezentowaną w danej komórce analizy,
  • Przenoszenie zawartości modelu (wyliczonych danych) do arkusza Excel,
  • Możliwość ustawienia i zapamiętania rozbudowanych zakresów dla danego modelu analizy, w tym np. zakres lat obrachunkowych, miesięcy, sposobu agregacji, sumowania,
  • Zaawansowane raportowanie – szybka i bieżąca informacja.

PRZETARGI

  Moduł jest specjalistycznym narzędziem powstałym na potrzeby stworzenia i opisania procedury przetargowej składającej się z części opisowej, części ofertowej oraz części wynikowej postępowania.

  Część przetargowa dotyczy przygotowania przetargu, określenia potrzeb i wymagań stawianych oferentom oraz określa tryb zamówienia. Część ofertowa zajmuje się obsługą spływających ofert, odpowiedziami na zapytania do SIWZ oraz wezwaniami do uzupełnienia ofert. Część wynikowa dotyczy rozstrzygnięcia postępowania, wyłonienia podmiotu wygrywającego postępowanie oraz obsługi odwołań od decyzji przetargowej. Finalizacja postępowania wiąże się z podpisaniem umowy i przystąpieniem do jej realizacji.

  Moduł obsługuje również postępowania wieloetapowe. Każdy kolejny etap jest ściśle powiązany z wynikiem postępowania poprzedniego etapu dzięki czemu wybrane przez użytkownika dane są automatycznie uzupełniane.

  Możliwości modułu:

  • Określenie przedmiotu zamówienia, trybu postępowania oraz aktualnego statusu (np.: w przygotowaniu, otwarcie ofert, udzielenie, itp.),
  • Opis obiektu postępowania wraz z możliwością wskazania obiektu zdefiniowanego w module Infrastruktura systemu ZSI,
  • Opis zamówienia, sposobu przygotowania ofert, zabezpieczenia (wadium) oraz określenie ważnych terminów związanych z postępowaniem (np.: termin wykonania, związania ofertą),
  • Możliwość wskazania numeru i daty ogłoszenia w BZP,
  • Określenie wartości wraz z definicją przelicznika EURO,
  • Określenie składu komisji przetargowej, a także innych członków zespołu przetargowego, biorących udział w postępowaniu (ekspert, biegły),
  • Ewidencja oferentów oraz złożonych przez nich ofert,
  • Ewidencja zapytań, odpowiedzi oraz wezwań do uzupełnienia ofert,
  • Rejestracja dokumentacji przetargowej w formie elektronicznej (np. DOC, PDF, dokumenty zeskanowane) wraz z możliwością udostępniania ich upoważnionym użytkownikom,
  • Emisja protokołów, oświadczeń oraz rocznego sprawozdania o udzielonych zamówieniach publicznych,
  • Możliwość rozbudowy zawartości informacyjnej kartoteki postępowania o dowolne pola definiowane przez użytkownika,
  • Możliwość kontroli dostępu użytkowników do poszczególnych etapów postępowania.

KALKULACJE TARYF

  Moduł rozszerza funkcjonalność ZSI oraz wspiera użytkownika w procesie przygotowywania wniosków taryfowych.

  Możliwości modułu:

  • Możliwość kontroli dostępu użytkowników do poszczególnych etapów postępowania,
  • Możliwość zdefiniowania dowolnej liczby wniosków taryfowych – w ramach każdego wniosku niezależnie definiowany okres obrachunkowy oraz rok taryfowy,
  • Wykorzystanie MS Excel (osadzonego wewnątrz ZSI) jako bardzo dobrego środowiska obliczeniowego, atrakcyjnego prezentowania wyników oraz ich drukowania zgodnie z decyzjami użytkownika podejmowanymi ad hoc,
  • Gotowy wniosek taryfowy dostępny „od ręki” – moduł w standardzie oferuje wstępnie sparametryzowane formuły automatycznego zbierania danych oraz arkusze z wypełnionym wnioskiem taryfowym,
  • Wersjonowanie wniosków – w zależności od założeń można przygotować wiele wariantów wniosku bazującego na różnych założeniach (np. zmodyfikowanych współczynnikach wzrostu kosztów czy marży zysku),
  • Możliwość wykorzystania tych samych reguł podczas przygotowywania danych do wniosku taryfowego dla kolejnych gmin, ale także możliwość tworzenia reguł odrębnych dla różnych gmin w przypadku kiedy zasady uzyskiwania informacji dla różnych gmin różnią się od siebie. Pojęcie gminy jest pojęciem wyróżnionym w module,
  • Dane naturalnie niedostępne w bazach ZSI, wartości planowane, wskaźniki itp. wprowadzane są na poziomie osadzanego w ZSI skoroszytu MS Excel,
  • Bezpieczeństwo przechowywanych wniosków – skoroszyty z wnioskami taryfowymi przechowywane są w bazie danych ZSI oraz z automatu podlegają rygorystycznym zasadom zabezpieczeń danych zarówno przed uszkodzeniem (poprzez tworzenie kopii bezpieczeństwa całego systemu), jak i przed nieautoryzowanym dostępem (uprawnienia nadawane imiennie dla każdej taryfy z osobna jak i system uprawnień określający szczegółowe operacje z których użytkownik może skorzystać),
  • Sprawozdawczość oparta na zawsze aktualnych danych – ze względu na pracę w ramach ZSI na jednej bazie danych wniosek taryfowy zasilany jest zawsze najświeższymi danymi,
  • Automatyzacja procesu pobierania danych z wielu działów przedsiębiorstwa oraz współdzielenie wniosków pomiędzy wszystkimi osobami odpowiedzialnymi,
  • Możliwość szczegółowej kontroli wykonania założonych planów bezpośrednio we wniosku taryfowym – po zamknięciu i naliczeniu każdego nowego miesiąca księgowego dane we wniosku są aktualizowane zasilając danymi o wykonaniu kolejne okresy obowiązywania nowej taryfy,
  • Elastyczne formy prezentacji danych na dowolnym poziomie agregacji – dedykowana analiza danych dla kadry zarządzającej zarówno w formie tabel, jak i wykresów przestawnych dostosowana do potrzeb raportowania na każdym poziomie szczegółowości.
Ta strona używa ciasteczek (cookies) w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Czytaj wiecęj »