mAplikacje

Wśród mAplikacji należy wymienić następujące moduły:

mODCZYT*

  mOdczyt (Android)

  Wykorzystując bezprzewodową technologię połączeń, System Bilingowy Woda zapewnia współpracę z oprogramowaniem inkasenckim w terenie w sposób zautomatyzowany. Dane są na bieżąco aktualizowane. Wszystkie odczyty liczników wprowadzane przez inkasenta ręcznie lub drogą radiową, są wysyłane natychmiast podczas operacji fakturowania do systemu zainstalowanego na serwerze w siedzibie firmy i odwrotnie – inkasent ma zawsze dostęp do aktualnych informacji pobieranych wprost z firmowego serwera.

  Wszelkie skomplikowane prace obliczeniowe (np. fakturowanie) wykonywane są przez stacjonarny system ZSI na firmowym serwerze. Te same funkcje fakturujące wykorzystywane są zarówno w części stacjonarnej jak i w części mobilnej całego systemu, co jest gwarancją wykonywania obliczeń w identyczny sposób – niezależnie od miejsca inicjowania takiej operacji. Oczywistą korzyścią wynikającą z zastosowania bezprzewodowej technologii jest fakt, iż za jej sprawą inkasent dużo rzadziej musi pojawiać się w firmie, co znacznie poprawia wydajność jego pracy, a przełożonym wręcz poprawia możliwości kontroli pracy i ułatwia dostęp do informacji o zaawansowaniu prac w terenie. Takie rozwiązanie nie pozwala także np. na „równoległe” wystawienie jednemu odbiorcy dwóch faktur za ten sam okres rozliczeniowy (jednej wystawianej przez inkasenta i drugiej - w tym samym czasie - przez operatora w firmie).

  Dwukierunkowa wymiana danych, którą wykorzystuje się w łączności z modułem inkasenckim opiera się na wykorzystaniu dowolnego połączenia z siecią Internet. Przy czym w terenie najczęściej wykorzystywana do tego celu jest pakietowa transmisja danych oferowana przez operatorów sieci komórkowych GSM. Ze względu na sposób naliczania opłat przez operatorów oraz optymalizację przesyłanych danych, koszt komunikacji przenośnego systemu inkasenckiego z oprogramowaniem w centrali firmy jest niewielki.

  W module inkasenckim zastosowano technologie zapewniające bezpieczeństwo przesyłanych danych zgodnie z obecnie obowiązującymi standardami.

  Moduł mOdczyt można uruchamiać na smartfonach i tabletach, wykorzystujących system operacyjny Android.

  W aplikacji szczególny nacisk położony został na ergonomię pracy inkasenta:

 • Inkasent pracuje w oparciu o dowolną liczbę paczek, czyli tzw. tras inkasenckich, które przygotowywane są dla niego w systemie stacjonarnym. Pobieranie paczek nie wymaga wizyty w biurze,
 • Praca odbywa się w trybie dotykowym (także rysik) lub z wykorzystaniem klawiatury,
 • Wszystkie najważniejsze funkcje obsługiwane są w jednym podstawowym oknie „Punkty”. Nie trzeba przechodzić „z okna do okna”, ponieważ wszystkie operacje związane z wystawieniem faktury tj.: wybranie punktu, wprowadzenie odczytu, wystawienie i wydruk faktury wraz z obsługą rozliczeń z klientem dostępne są w oknie punktu,
 • Faktury wystawiane przez inkasenta na podstawie wprowadzonych odczytów, faktycznie są wyliczane w systemie stacjonarnym, jednak w sposób zupełnie niedostrzegalny dla inkasenta.
 • W momencie ich wystawienia od razu dostępne są w systemie stacjonarnym. Tego rodzaju metoda generowania faktur daje także możliwości kontrolowania bieżącego stanu należności kontrahenta, któremu wystawia się fakturę.

  Moduł mOdczyt posiada możliwość odczytywania stanu wodomierzy drogą radiową. Operacji tej można dokonywać zarówno przez zbliżenie się do konkretnego wodomierza, jak i w sposób grupowy dla całej listy punktów w pobliżu miejsca gdzie znajduje się inkasent.

  Wartą zauważenia jest także możliwość kontrolowania pracy inkasentów poprzez automatyczne tworzenie dziennika ich pracy. Dziennik zawiera informacje o miejscu i czasie wykonywania poszczególnych czynności związanych z odczytem liczników i wystawianiem faktur.

  * Moduł mOdczyt składa się z trzech elementów, z których tylko pierwszy jest niezbędny:

 • mOdczyt – moduł podstawowy,
 • mOdczyt – opcja fakturowanie,
 • mOdczyt – opcja odczyty radiowe.

FAKTUROWANIE AWARYJNE

  Modułem uzupełniającym dla pracy inkasenta, wykorzystującego moduł Inkasent on-line lub mOdczyt jest Moduł Fakturowania Awaryjnego. Jest on przydatny we wszystkich tych sytuacjach, kiedy w miejscach dokonywania odczytów, dostęp do połączenia bezprzewodowego jest utrudniony. Moduł ten zapewnia więc wystawienie faktury wyłącznie w oparciu o zasoby zgromadzone w urządzeniu inkasenckim. Specjalnie w tym celu stworzona funkcja wystawiania faktur ma możliwości nieomal identyczne z dostępnymi w systemie stacjonarnym, wykorzystywanymi przez oba systemy inkasenckie.

  Z punktu widzenia użytkownika systemu fakt czy faktura została wystawiona w rzeczywistości na serwerze czy może wobec problemu z dostępem do sieci została wystawiona w urządzeniu inkasenckim w oparciu o Moduł Fakturowania Awaryjnego są nierozróżnialne. Moduł Fakturowania Awaryjnego jest modułem uzupełniającym dla Modułów Inkasent on-line i mOdczyt – oznacza to tyle, że za każdym razem kiedy transmisja danych drogą bezprzewodową do/z serwera bazy Oracle jest możliwa – faktura będzie na pewno obliczana w trybie on-line tj. siłami serwera bazy danych Oracle, a jedynie w przypadkach braku tego dostępu, zostanie użyty Moduł Fakturowania Awaryjnego.

  Mimo wykorzystywania Fakturowania Awaryjnego – użytkownik systemu stacjonarnego, kontrolujący pracę inkasentów, nie traci podstawowej zalety wynikającej z użytkowania Inkasenta on-line lub mOdczytu – nadal na bieżąco widoczne jest jak w danym momencie postępują prace inkasentów w terenie. Do synchronizacji danych dochodzi w pierwszym momencie, kiedy ponownie zostanie nawiązane połączenie z serwerem firmowym lub przed wystawieniem kolejnego dokumentu przez inkasenta.

mBRYGADA

  Moduł mBrygada jest specjalistycznym systemem Zintegrowanego Systemu Informatycznego (ZSI), umożliwiającym rejestrowanie bezpośrednio w terenie zadań wykonywanych przez brygady remontowe, instalatorów i pracowników technicznych, które zlecane są przez przełożonych. Pozwala na bezpośrednie nadzorowanie prac technicznych, remontowych i instalacyjnych prowadzonych poza siedzibą firmy. Umożliwia raportowanie i wgląd w stan prowadzonych prac i ich postęp bezpośrednio z systemu ZSI Unisoft. Moduł możliwy jest do uruchamiania na smartfonach, tabletach i innych urządzeniach mobilnych, opartych o system Android.

  Główne funkcjonalności modułu:

 • Lista zadań/zleconych prac ustalonych w module stacjonarnym wraz z terminami ich realizacji,
 • Potwierdzanie momentów wykonania poszczególnych (definiowalnych) etapów zleceń na bieżąco, bezpośrednio po ich wykonaniu; możliwość dostosowania liczby etapów i ich charakteru, biorąca pod uwagę specyfikę konkretnego zlecanego zadania,
 • Automatyczna synchronizacja danych w zakresie przesyłania informacji o kolejnych zlecanych zadaniach przez przełożonego oraz w każdym momencie, kiedy osoba pracująca w terenie modyfikuje informacje związane z realizowanym zleceniem,
 • Zbieranie dokumentacji fotograficznej realizowanych w terenie prac,
 • Generowanie protokołów wykonywanych prac, rejestracja potwierdzeń protokołów przez inwestora, przesyłanie protokołów do inwestora za pomocą poczty elektronicznej,
 • Rejestrowanie szczegółów wykonywanych prac zleconych przez działy instalacji liczników związanych z instalacjami nowych wodomierzy ich wymianami lub pracami konserwacyjno-kontrolnymi - tak zarejestrowane prace umożliwiają automatyczną aktualizację adekwatnych obszarów danych w głównej bazy systemu ZSI, zdejmującą z użytkowników ZSI konieczność ich ręcznej ewidencji,
 • Wskazywanie na mapie miejsca wykonywanego zadania wraz z trasą dojazdu,
 • Możliwość bieżącej obserwacji przez przełożonego postępu prac każdego z podległych pracowników w stacjonarnym systemie ZSI; zlecanie kolejnych zadań, a w razie koniczności, modyfikowanie zadań wcześniej zleconych,
 • Możliwość pracy modułu zarówno w sytuacji aktywnego połączenia z bazą główną systemu ZSI, jak i w przypadku braku takiej łączności.

mTRANSPORT

  mTransport to system przenośny, pracujący na urządzeniach typu tablet dedykowany kierowcom kontrolującym przebieg pracy, zastępujący tradycyjną kartę drogową. Jest on zintegrowany z systemem stacjonarnym Transport.

  Główne funkcjonalności modułu:

 • Użytkowanie aplikacji bez konieczności łączności internetowej po zalogowaniu i pobraniu danych jak i w trybie on-line który pozwala na synchronizacje danych,
 • Wyszukiwanie wcześniej pobranych pojazdów za pomocą ich numeru rejestracyjnego lub symbolu,
 • Logowanie za pomocą karty RFID oraz tradycyjnie przy użyciu loginu oraz hasła,
 • Pobranie zleceń przy uwzględnieniu zakresu w którego skład wchodzi typ zlecenia oraz jednostka organizacyjna, z możliwością ich wyboru przy użyciu wyszukiwania za pomocą nazwy oraz symbolu,
 • Tworzenie wielu kart dla wielu pojazdów oraz ich podgląd,
 • Proste dodawanie nowych pozycji karty drogowej wraz z ich modyfikacją tj. możliwość wprowadzania własnej lokalizacji lub jej odczyt poprzez GPS oraz edycja stanu końcowego km i mtg pojazdu,
 • Możliwość usunięcia ostatniej utworzonej pozycji lub całej karty drogowej,
 • Dodawanie notatki pozycji z możliwością zeskanowania kodu kreskowego,
 • Prosta metoda weryfikacji pojedynczej, lub wielu pozycji za pomocą karty RFID wraz z możliwością jej cofnięcia,
 • Możliwość wprowadzenia stanu baków oraz ich kontrola wraz z informacją o rodzaju paliwa,
 • Proste dodawanie pozycji z uwzględnieniem zmiany jej zlecenia,
 • Rozbudowana możliwość zmiany wielkości czcionki dla udogodnienia pracy kierowcy.

mTERMINARZ

  mTerminarz to aplikacja umożliwiająca planowanie terminów własnych lub współdzielonych z innymi osobami, możliwa do użytkowania w urządzeniach mobilnych działających w oparciu o system Android. Aplikacja zintegrowana ze stacjonarnym modułem Terminarz pracującym w siedzibie głównej.

  Główne cechy i funkcjonalności modułu:

 • Dowolna liczba kalendarzy, pozwalająca np. redagować terminy i zadania dotyczące różnych sfer działalności,
 • Możliwość współdzielenia kalendarzy przez wielu użytkowników, pozwalająca np. na wspólne planowanie wykorzystania zasobów typu samochody służbowe, sale szkoleniowe, projektory itp. przez uprawnionych do tego pracowników,
 • Planowanie terminów własnych użytkownika,
 • Widok dzienny, tygodniowy,
 • Kategoryzowanie planowanych terminów w podziale na spotkania, notatki, zadania itp.
 • Proste i intuicyjne metody dopisywania, modyfikowania lub przesuwania w kalendarzu terminów planowanych zadań,
 • Mechanizm automatycznych powiadomień o nowych terminach ustalonych przez innych użytkowników wspólnego kalendarza,
 • Automatyczna dwustronna synchronizacja danych o terminach pomiędzy bazą główną ZSI a bazą aplikacji mobilnej mTerminarz,
 • Możliwość pracy modułu zarówno w sytuacji aktywnego połączenia internetowego z bazą główną systemu ZSI, jak i w przypadku braku takiej łączności.

mSpisMT

  System mSpisMT jest modułem uzupełniającym dla ZSI UNISOFT. Ta prosta w obsłudze aplikacja przeznaczona jest do użytkowania wyłącznie na urządzeniach przenośnych i zintegrowana jest z modułem Majątek Trwały, stanowiącym element ZSI UNISOFT. Głównym zadaniem modułu jest umożliwienie przeprowadzenia szybkiej inwentaryzacji składników majątku trwałego i przekazanie jej wyników do modułu Majątek Trwały.

  System mSpisMT składa się z dwóch części: aplikacji serwerowej (mSpisMTCollector) – niewidocznej dla użytkownika modułu mSpisMT oraz samej aplikacji mobilnej (mSpisMT) instalowanej na terminalu (urządzeniu przenośnym). Kolektor mSpisMTCollector pośredniczy w wymianie danych między bazą ZSI, a terminalem.

  Spis z natury prowadzony jest poprzez odczyt kodów kreskowych umieszczonych wcześniej na składnikach majątku trwałego.

mMAGAZYN

  Moduł mMagazyn rozszerza funkcjonalność modułu Magazyn o wsparcie czynności, realizowanych przez personel magazynu na terenie pomieszczeń magazynowych, w bezpośredniej styczności z zapasami materiałowymi. Aplikacja uruchamiana może być na dowolnym urządzeniu przenośnym, pracującym pod kontrolą systemu operacyjnego Android.

  Najważniejszymi korzyściami, płynącymi z korzystania z modułu jest:

 • Uproszczenie obiegu dokumentów, poprzez ich tworzenie i rejestrowanie bezpośrednio w miejscu zdarzenia gospodarczego,
 • Usprawnienie rejestracji danych poprzez intuicyjny, czytelny interfejs użytkownika oraz wykorzystanie do identyfikacji asortymentów czytników kodów kreskowych,
 • Poprawa komfortu pracy obejmująca także pracowników, nie będących użytkownikami systemu informatycznego, poprzez usprawnienie procedur weryfikacji tożsamości z użyciem spersonalizowanych kart RFID.
 • Funkcjonalnie wydzielono cztery funkcjonalności bazowe modułu:

  Inwentaryzacja:

  • Rejestrowanie wielkości zapasu, zliczanego z natury, bezpośrednio przez członków komisji spisowej,
  • Wykorzystanie danych o inwentaryzacji (np. arkusze, wchodzące w skład inwentaryzacji), przygotowanych w systemie stacjonarnym,
  • Optymalizacja pracy dzięki użyciu czytnika kodów kreskowych, wbudowanych w urządzenie lub opartych o jego aparat fotograficzny,
  • Zachowanie funkcjonalności realizacji spisu mimo braku połączenia z siecią komputerową,
  • Podział pracy pomiędzy kilku operatorów, z których każdy wyposażony jest w swoje urządzenia przenośne,
  • Rejestrowanie pozycji nowo wykrytych,
  • Zwrotne przekazywanie danych do systemu stacjonarnego, celem wykonania rozliczenia.

  Rejestracja operacji obrotu materiałowego:

  • Wprowadzanie typowych dokumentów magazynowych, obejmujących zarówno przychody jak i rozchody magazynowe pozycji zapasu, ewidencjonowanych według cen FIFO lub LIFO,
  • Optymalizacja pracy dzięki użyciu czytnika kodów kreskowych, wbudowanych w urządzenie lub opartych o jego aparat fotograficzny,
  • Aktualizacja danych, dotyczących wprowadzanych dokumentów w czasie rzeczywistym,
  • Użycie czytników kart RFID do identyfikacji użytkownika podczas akceptacji dokumentów,
  • Całkowita zgodność danych wprowadzanych w systemie mobilnym z danymi systemu stacjonarnego – możliwość dokańczania dokumentów w systemie stacjonarnym,
  • Tożsamość procedur przetwarzania danych z urządzenia mobilnego oraz z systemu stacjonarnego.

  Realizacji dyspozycji magazynowych:

  • Wystawianie dokumentów wydań magazynowych na podstawie wystawionych wcześniej w systemie stacjonarnym tzw. dyspozycji magazynowych (poleceń wydań, przygotowanych przez kierowników robót, mistrzów, itp.),
  • Opcjonalne wykorzystanie czytników kodów kreskowych, przyśpieszających wybór asortymentu,
  • Użycie czytników kart RFID do identyfikacji użytkownika pobierającego materiał,

  Podgląd stanów:

  • Proste i szybkie uzyskanie informacji o stanach magazynowych wybranych asortymentów.
Ta strona używa ciasteczek (cookies) w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Czytaj wiecęj »