System Bilingowy WODA

System jest specjalistycznym narzędziem wspomagającym zarządzanie zasobami przedsiębiorstwa wodociągowo – kanalizacyjnego.

Możliwości systemu:

Ewidencja odbiorców i punktów rozliczeniowych

 • Pełna i elastyczna ewidencja odbiorców i punktów rozliczeniowych:
  • Elastyczna definicja punktów rozliczeniowych: lokale, zasoby, budynki, nieruchomości, pawilony handlowe, kościoły itd.),
  • Pełna kartoteka odbiorców, punktów, rozliczeń wraz z centralnym miejscem zarządzania odbiorcami i punktami,
  • Dostęp do wszystkich danych odbiorcy/punktu z jednego miejsca – centralna kartoteka odbiorcy,
  • Prowadzenie historii zmian danych klientów,
  • Prowadzenie historii zmian punktów rozliczeniowych,
  • Obsługa procesu zmiany odbiorców w punktach rozliczeniowych,
  • Łatwy dostęp do ewidencji umów oraz rozrachunków danego odbiorcy,
  • Rozbudowane funkcje grupowych zmian danych odbiorców, punktów, taryf oraz usług i rozliczeń.

Szeroki zakres rozliczeń

 • Szeroki zakres rozliczeń:
  • Rozliczanie liczników, ryczałtów w tym ryczałtów normowanych oraz zaliczek,
  • Rozliczanie wielu klientów wg udziału procentowego w instalacji licznika,
  • Rozliczanie wg wielu cenników opłat za wodę i ścieki oraz inne asortymenty definiowane przez użytkownika (tj. oczyszczanie wody, opłaty stałe i inne),
  • Rozliczanie z wykorzystaniem dodatkowych metod, umożliwiające tworzenie własnych nietypowych algorytmów wyliczania fakturowanej ilości,
  • Rozliczanie deszczówki i wody bezpowrotnie zużytej,
  • Rozliczanie złożonych powiązań pomiędzy odbiorcami a licznikami – układy licznik główny–podlicznik, odliczniki ryczałtowe, cyrkulacje, udziały procentowe,
  • Rozliczanie różnych rodzajów opłat abonamentowych – miesięczne, kwartalne, dwumiesięczne, odczytowe, rozliczeniowe,
  • Rozliczanie strat w układach licznik główny, podliczniki i odliczniki ryczałtowe.

Wystawianie faktur i korekt

 • Wystawianie faktur i korekt:
  • Szerokie możliwości rejestracji cenników w podziale na taryfy i grupy asortymentowe,
  • Możliwość określenia niezależnie odbiorcy, płatnika, adresata i nabywcy faktury,
  • Automatyczne wystawianie faktur w podziale na typy dokumentów,
  • Automatyczne rozliczanie zmian cen,
  • Obsługa sezonowości – liczniki ogrodowe,
  • Obsługa cykli fakturowania – możliwość ścisłego określenia częstotliwości wystawiania faktur dla danego punktu rozliczeniowego,
  • Trzy poziomy statusu faktur: Wprowadzona/Zaakceptowana/Zadekretowana,
  • Dekretacja faktur (rachunków) do systemu Finansowo-Księgowego w czasie rzeczywistym,
  • Faktury zwykłe dla odbiorców indywidualnych oraz grupowe dla dużych przedsiębiorstw, zawierające specyfikacje szczegółowe w postaci załączników,
  • Możliwość łączenia punktów w dowolne grupy w celu wystawiania osobnych faktur dla poszczególnych grup,
  • Wystawianie faktur korygujących – automatycznie i ręcznie,
  • Fakturowanie okresowe – możliwość wystawiania z wyprzedzeniem faktur zaliczkowych lub na podstawie prognozowania odczytów w kolejnych okresach rozliczeniowych,
  • Zautomatyzowane naliczanie usług przed fakturowaniem – generowanie zaliczek, odczytów szacunkowych rozliczanie strat z automatycznym przejściem do wystawienia faktur,
  • Wbudowane mechanizmy kontroli kompletności rozliczanych usług przed fakturowaniem oraz w trakcie procesu fakturowania (np. odczytania liczników, podliczników),
  • Możliwość równoległej pracy w systemie podczas operacji długotrwałych (np. podczas procesu fakturowania),
  • Możliwość tworzenia rozrachunków on-line,
  • Drukowanie dokumentów według wzorców zewnętrznych zdefiniowanych przez użytkownika,
  • Tworzenie zestawień sprzedaży i zestawień zużycia,
  • Generowanie dowolnie parametryzowanych zestawień, sprawozdań analiz.

Zarządzanie licznikami i innymi urządzeniami

 • Zarządzanie licznikami i innymi urządzeniami:
  • Ewidencja liczników, modułów radiowych plomb,
  • Rozliczanie wszystkich typów liczników zaewidencjonowanych w systemie w tym liczników sprzężonych,
  • Obsługa różnych powiązań liczników – główny podlicznik, węzły, liczniki cyrkulacyjne,
  • Rozbudowane mechanizmy masowego wprowadzania urządzeń na stan z wykorzystaniem kodów kreskowych, serii kodów kreskowych, zdefiniowanych typów,
  • Pełny dostęp do aktualnego stanu i lokalizacji zainstalowanych urządzeń,
  • Pełny obraz całego cyklu życia licznika od momentu wprowadzenia do systemu,
  • Obsługa instalacji, wymian, deinstalacji liczników, modułów radiowych, plomb,
  • Obsługa procesu legalizacji liczników,
  • Współpraca z systemem mBrygada w zakresie obsługi zleceń instalacji, wymian, deinstalacji oraz instalacji liczników w terenie - automatyczna aktualizacja stanów urządzeń w systemie,
  • Współpraca z systemami zewnętrznymi obsługującymi procesy wymian, instalacji i deinstalacji liczników w terenie - import operacji z automatyczną aktualizacją w systemie.

Zarządzenie odczytami

 • Zarządzenie odczytami:
  • Szerokie możliwości rejestracji odczytów – poprzez ręczne wprowadzanie, importy odczytów z zewnętrznych źródeł, współpraca z systemami inkasenckimi obsługującymi również odczyty radiowe,
  • Wsparcie dla ręcznego procesu wprowadzania odczytów – zapisywanie tras odczytowych, drukowanie tras odczytowych, wsparcie podczas wprowadzania danych z wydrukowanych list,
  • Możliwość automatycznego generowania odczytów szacunkowych według zadanych parametrów,
  • Mechanizmy kontroli i analizy poprawności odczytów - rozbudowane raportowanie anomalii odczytowych wraz z koniecznością weryfikacji takich stanów przez operatorów,
  • Współpraca z systemami zewnętrznymi w zakresie generowania tras odczytowych oraz importu odczytów,
  • Pełna integracja z systemami inkasenckimi Unisoft - planowanie tras, automatyczna rejestracja wprowadzonych odczytów w terenie,
  • Obsługa ksiąg i tras odczytowych,
  • Wparcie w procesie planowania i automatycznego tworzenia harmonogramów odczytowych wg definicji w księgach,
  • Analizy z wykonania zaplanowanych tras – kompletność realizacji,
  • Obsługa cykli odczytowych – możliwości rejestracji odczytów w wybranych przedziałach czasowych,
  • Obsługa odczytów zwykłych, szacunkowych, ryczałtów awaryjnych, odczytów kontrolnych czy rozliczonych.

Obsługa zaliczek

 • Obsługa zaliczek:
  • Rozbudowane możliwości prognozowania zaliczek według odpowiednich kryteriów dotyczących zużyć na licznikach czy poprzednich zaliczkach,
  • Możliwości zaliczkowania liczników, ryczałtów, opłat abonamentowych, przyszłych strat,

Inne możliwości

 • Inne możliwości:
  • Prognozowanie ilości zużycia dla danego okresu przy wprowadzaniu upustu lub rabatu na podstawie wybranego ryczałtu lub licznika,
  • Grupy rozliczeniowe – możliwość tworzenia grup odbiorców i punktów w celu lepszego zarządzania i kontrolowania stanem rozliczeń w danym okresie,
  • Prowadzenie rejestru odcięć wody,
  • Możliwość rozszerzania zakresu gromadzonych danych za pomocą pól użytkownika,
  • Możliwość tworzenia własnych kartotek i widoków za pomocą siatek użytkownika.

Współpraca z systemami

 • Współpraca z systemami:
  • Ścisła współpraca z systemem inkasenckim Unisoft,
  • Możliwości współpracy z dowolnymi systemami inkasenckimi w zakresie eksportu tras oraz importu odczytów i alarmów,
  • Współpraca z systemem e-BOK Unisoft w zakresie zbierania odczytów oraz prognozowania przyszłych płatności,
  • Współpraca z systemem Zarządzenie Obiegiem Informacji – możliwość przeglądu wszelkich wątków spraw, które toczyły się w firmie, a dotyczyły danego punktu,
  • Współpraca z systemem zleceń Unisoft w zakresie obsługi procesów związanych z instalacjami liczników w terenie,
  • Współpraca z systemem Kalkulacje Taryf Unisoft w zakresie dostarczania niezbędnych danych do planowania wniosków taryfowych,
  • Integracja z systemami GIS: udostępnianie danych dotyczących instalacji liczników, poboru wody - możliwości prezentacji z poziomu systemu obiektów infrastruktury na mapach GIS.

baner grand-prix 

Dostępne moduły:

EWIDENCJA DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ

  Moduł przeznaczony dla działów technicznych przedsiębiorstwa wodociągowego realizujących zadania w zakresie zarządzania dokumentacją techniczną związaną z eksploatacja i rozbudową sieci wod-kan.

  Obsługiwane zagadnienia:

  • Ewidencja dokumentacji związanej z realizacją całej procedury przyłączenia do sieci wod-kan:
   • Obsługa wniosków do działu technicznego: wniosek o możliwość przyłączenia, wnioski o warunki techniczne przyłączenia, zgłoszenie robót,
   • Obsługa dodatkowej dokumentacji związanej z procesem przyłączenia, np. wstępna informacja techniczna, warunki techniczne, uzgodnienia projektu, protokoły odbioru, dzienniczki robót,
   • Prowadzenie teczek obiektów sieci grupujących całą gromadzoną dokumentację,
   • Dalsza ewidencja po włączeniu przyłącza do użytkowania,
  • Ewidencja dokumentacji związanej z prowadzonymi inwestycjami własnymi przedsiębiorstwa dotyczącymi modernizacji oraz eksploatacji sieci,
  • Ewidencja dodatkowej dokumentacji w formie cyfrowej przy każdym obiekcie sieci oraz ewidencjonowanym dokumencie – skany map, projekty, zezwolenia, uprawnienia, zdjęcia z budowy sieci,
  • Prowadzenie wypożyczalni dokumentów - rejestracja faktu wypożyczenia dowolnego dokumentu,
  • Ścisła integracja z infrastrukturą przedsiębiorstwa - bezpośredni dostęp do wszystkich parametrów technicznych obiektów sieci związanych z wytworzoną dokumentacją,
  • Integracja z systemem bilingowym – dostęp do bieżących rozliczeń punktów poboru wody (z systemu bilingowego szybki dostęp do dokumentacji przyłącza),
  • Integracja z systemem Biuro Obsługi Klienta w zakresie obsługi wniosków, spraw i umów,
  • Współpraca z systemem Zarządzenie Obiegiem Informacji w zakresie realizacji zdefiniowanych procedur, obsługi spraw, wniosków przesyłania dokumentacji.

  ROZLICZANIE NORM ŚRODOWISKOWYCH

   Moduł przeznaczony jest dla Działu Ochrony Środowiska - specjalistycznej komórki przedsiębiorstwa wodociągowego realizującej zadania w zakresie kontroli zanieczyszczeń ścieków i fakturowania przekroczeń norm środowiskowych odprowadzanych do kanalizacji. Dział ściśle współpracujący z laboratorium oraz systemem bilingowym.

   Zakres funkcjonalny:

   Do najważniejszych zadań funkcjonalnych modułu Rozliczenia Norm Środowiskowych należy zaliczyć:

   • Ewidencja badanych wskaźników czyli substancji znajdujących się w badanej próbce oraz ich parametrów fizykochemicznych (np.: pH, temperatura),
   • Grupowanie wskaźników wg rodzaju zanieczyszczeń (np. metale, siarczany, organiczne, nieorganiczne),
   • Ewidencja norm badanych wskaźników – wartości dopuszczalnych oraz wartości przekroczonych wraz z cenami dla każdego z przekroczonych zakresów,
   • Ewidencja klasyfikacji norm - grupowanie norm obowiązujących w zadanym przedziale czasowym, dla każdego rodzaju sieci (kanalizacja, szambo). Oprócz klasyfikacji ogólnych, program umożliwia również ustalanie indywidualnych klasyfikacji dla poszczególnych odbiorców zgodnie z zapisami umowy,
   • Ewidencja miejsc poboru próbek,
   • Ewidencja umów dotyczących kontroli zanieczyszczeń sieci kanalizacyjnych zawierająca:
    • Wskazanie klasyfikacji na podstawie, której następuje kontrola i naliczanie przekroczenia norm,
    • Punktów zużycia wody, na podstawie, których określana jest ilość odprowadzanych ścieków,
    • Wskaźnik procentowy – określający ile procent zużywanej wody w danym punkcie poboru jest zanieczyszczanych badanymi substancjami,
   • Tworzenie zleceń badań laboratoryjnych pobranych próbek,
   • Pobieranie wyników badań z laboratorium – możliwość współpracy z zewnętrznym programem laboratoryjnym CSMS.
   • Możliwość ustalania algorytmu wyliczania jednej wartości wyniku wskaźnika na podstawie wyników pochodzących z kilku badań jednej próbki. Dostępne są następujące algorytmy:
    • Wartość maksymalna – algorytm zwraca wynik zawierający maksymalną wartość,
    • Wartość średnia – algorytm zwraca wynik będący uśrednioną wartością poszczególnych wyników,
   • Możliwość ustalania algorytmu wyliczania wartości wyniku na podstawie badań pochodzących z kilku próbek. Dostępne są następujące algorytmy:
    • Suma – tworzenie próbki zbiorczej zawierającej wszystkie wyniki pochodzące z każdej z próbek,
    • Średnia arytmetyczna – tworzenie próbki zbiorczej zawierającej po jednym uśrednionym wyniku z każdej próbki,
   • Możliwość ustalania algorytmu wyznaczania wartości odpłatności za przekroczone normy wskaźników w danej grupie. Dostępne są następujące algorytmy:
    • Wartość maksymalna – do odpłatności brany jest wskaźnik z największą wartością przekroczenia normy w danej grupie wskaźników,
    • Wartość średnia – odpłatność wyliczana jest jako uśredniona wartość płatności każdego przekroczonego wskaźnika w danej grupie,
   • Możliwość definiowania przy każdym wskaźniku jednostki przeliczenia na ładunek pozwalającej obliczyć ile jednostek (zazwyczaj kilogramów) danej substancji jest odprowadzana do kanalizacji,
   • Tworzenie analiz wyników zawierających: informacje o przekroczeniach badanych wskaźników, średnie zużycie dobowe, informacje o naliczanych opłatach,
   • Wysyłanie informacji do klienta o przekroczeniu dopuszczalnych norm ściekowych wraz naliczanymi opłatami,
   • Wystawianie faktur obciążeniowych za przekroczenie norm ściekowych.
   Ta strona używa ciasteczek (cookies) w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
   Czytaj wiecęj »