System Informacji Przestrzennej GIS UNISOFT

Wychodząc naprzeciw zmieniającej się rzeczywistości oraz nieustannie rosnącym potrzebom sektora wodno-kanalizacyjnego w Polsce, specjaliści firmy UNISOFT stworzyli nowoczesny System Informacji Przestrzennej GIS UNISOFT, stanowiący integralną część Zintegrowanego Systemu Informatycznego ZSI UNISOFT.

Dane gromadzone w modułach systemu ZSI połączone zostały z wizualizacją na mapie elementów infrastruktury sieci, środków trwałych, punktów odbioru, spraw, awarii i zleceń.

baner grand-prix

Pełna i naturalna synergia funkcjonalności modułu GIS z funkcjonalnościami systemu ERP pozwoliła na zbudowanie rozwiązania, które zapewnia:

  • Pełną ewidencję księgowo-techniczną infrastruktury sieci i majątku przedsiębiorstwa,
  • Lokalizację danych elementów majątku przedsiębiorstwa,
  • Zarządzanie danymi zgromadzonymi w systemie ZSI przez wszystkie grupy pracowników (zarząd, księgowość, inwestycje, służby techniczne, biuro obsługi klienta),
  • Dostęp do informacji o bieżącej wartość/wycenie majątku,
  • Dostęp do informacji o bieżącym stanie sieci,
  • Uzyskanie wiedzy o kosztach wykonanych działań inwestycyjnych, eksploatacyjnych, produkcji i stratach wody,
  • Zarządzanie dokumentacją prawną i techniczną, dotyczącą składników majątku przedsiębiorstwa,
  • Gromadzenie danych umożliwiających obliczenia inżynierskie.

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

GIS OD A DO Z

[A] Analizy przestrzenne - System umożliwia wykorzystanie wielu analiz, tj. typowanie zasuw do zamknięcia - tworzenie listy odbiorców pozbawionych zasilania.

[B] Baza danych Oracle - najbardziej kompletna, zintegrowana oraz bezpieczna bazy danych dostępna na rynku.

[C] Charakterystyka obiektów infrastruktury opiera się na skatalogowanych rodzajach i typach urządzeń powiązanych z producentami oraz innymi parametrami typowymi dla danej sieci. Katalogi te są utrzymywane i aktualizowane w systemie ZSI i wykorzystywane przez wszystkie moduły systemu.

[D] Dane przestrzenne (graficzne) i opisowe składowane są w centralnej bazie danych i są ściśle ze sobą powiązane.

[E] Edycja danych przestrzennych i opisowych. Uprawniony użytkownik może wprowadzać, edytować lub usuwać elementy sieci na mapie numerycznej w ramach sesji edycyjnej. Mechanizm ten pozwala na blokowanie wybranych fragmentów mapy i/lub grup elementów sieci.

[F] Formaty danych - rozwiązanie obsługuje wszystkie znane formaty danych GIS.

[G] Grupowa edycja danych - wykonywanie zmian atrybutów na wielu obiektach na raz, pozwala na szybkie i sprawne modyfikowanie opisu elementów sieci.

[H] Historia edycji obiektów i zmian parametrów - audyt czynności wykonywanych przez użytkownika.

[I] Import i eksport danych. System wyposażony jest w narzędzia importu danych przestrzennych i opisowych będących w posiadaniu przedsiębiorstwa oraz pozyskiwanych z Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego. Import jaki i eksport danych może być ograniczony do pojedynczej warstwy GIS - reprezentującej dany typ obiektu np. budynki, działki, sieci obce, ulice, adresy, odcinki sieci wodociągowej, armatura odcinająca, studnie sieci kanalizacyjnej, punkty pomiarowe.

[J] Jakość danych - problemy wymagające rozstrzygnięcia, różnice bądź wątpliwości - w tym m.in.: niekompletne dane lub niepewne informacje o przebiegu sieci - mogą być wprowadzane na mapie, oznaczane i przekazywane do wyjaśnienia użytkownikom odpowiedzialnym za ewidencję.

[K] Kontrola poprawności topologicznej na żądanie i w trakcie wprowadzania nowych danych.

[L] Lista warstw z możliwością definiowania widzialności w zależności od skali mapy, symboli i sposobu prezentacji obiektów na mapie, zarządzania kolejnością warstw.

[M] Model danych, spójny z modułem Infrastruktura, zawierający pełną ewidencję elementów sieci wod-kan. W trakcie wdrożenia i dalszej eksploatacji systemu użytkownik może samemu tworzyć dodatkowe rodzaje obiektów oraz definiować ich parametry.

[N] Nawigacja na mapie (podgląd, zbliżanie, oddalanie, przesuwanie) intuicyjny dla użytkownika interfejs aplikacji umożliwiający wykonanie wszystkich niezbędnych czynności.

[O] Obsługa przezroczystości i styli dla obiektów wektorowych i rastrowych.

[P] Prezentacja danych w postaci map tematycznych (kolorowanie obiektów mapowych w zależności od wartości atrybutu).

[R] Reguły topologiczne i wzajemne relacje pomiędzy obiektami tak, by zapewnić poprawność danych dla wszelkich analiz przestrzennych i obliczeń matematycznych pracy sieci.

[S] Synergia - moduł GIS jest integralną częścią systemu ZSI i wykorzystuje dane wprowadzone w dowolnym z jego modułów.

[T] Telemetria - punkty lub obiekty infrastruktury mogą posiadać powiązanie z systemami telemetrii, SCADA, zewnętrzną bazą danych pomiarowych.

[U] Uprawnienia - bezpieczeństwo i administrowanie systemem. System zapewnia zarządzanie użytkownikami i grupami użytkowników, prawa dostępu do typów obiektów i ich atrybutów, rejestrację historii zmian opisów i geometrii dokonywanych na obiektach. Użytkownicy posiadają dostęp do informacji i funkcjonalności wynikających z nadanych przywilejów przez administratora systemu. Kiedy uprawniony użytkownik systemu wprowadzi lub zmieni informacje zapisane w bazie danych, pozostali użytkownicy natychmiast mają do nich dostęp w odpowiednim dla nich zakresie.

[W] Wydruki.

[X] X, Y, Z - system umożliwia obsługę obiektów 3D, co pozwala na wizualizację m.in. rzeźby terenu, przekrojów przewodów itp.

[Z] Zlewnie - Ewidencja danych o zlewniach i wsparcie procesu wprowadzania opłat za odprowadzanie wód opadowych. Rozliczenie powierzchni o różnym stopniu przepuszczalności w ramach granic nieruchomości.

[Ź] Źródłem mapy zasadniczej mogą być dane w postaci mapy wektorowej i/lub rastrowej również z podziałem na sekcje. System może wykorzystywać dane podkładowe bezpośrednio lub poprzez import do struktur bazy danych w układzie tworzącym ciągły obszar mapy rozwarstwiony na obiekty danego typu. Podobne reguły dotyczą wprowadzania danych zobrazowań lotniczych i satelitarnych, modeli trójwymiarowych terenu.

Ta strona używa ciasteczek (cookies) w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Czytaj wiecęj »