mAplikacje

Wśród mAplikacji należy wymienić następujące moduły:

mWYWÓZ

  mWywóz to system przenośny, pracujący na urządzeniach typu tablet, smartfon dedykowany brygadom wywozowym, zintegrowany z systemem stacjonarnym Sanipor. Użytkownikiem aplikacji jest kierowca pojazdu wykonującego usługi odbioru odpadów komunalnych.

  Możliwości modułu:

 • Uzyskiwanie z systemu centralnego poprzez Internet/sieć LAN, listy dedykowanych brygadzie wywozowej zadań do wykonania w danym dniu, na podstawie harmonogramu wywozów brygady, w formie kursów z pozycjami (trasówki),
 • Użytkowanie aplikacji zarówno bez konieczności łączności internetowej po zaimportowaniu danych jak i w trybie on-line w przypadkach, kiedy połączenie internetowe jest możliwe (w celu szybszej synchronizacji danych, możliwości bieżącej oceny zaawansowania prac na poziomie systemu centralnego itp.),
 • Przechowywanie w urządzeniu mobilnym trasówek na wiele dni (kilka dni naprzód oraz kilka dni wstecz – do decyzji użytkowników),
 • Prosta i szybka weryfikacja pozycji kursu przez kierowcę-użytkownika aplikacji, dająca wiedzę o sposobie wykonania (lub nie) usługi,
 • Praca na liście jako podstawowy tryb pracy systemu w trakcie obsługi trasówki,
 • Pojemniki prezentowane w postaci graficznych ikon – łatwiejsze wyszukiwanie opróżnianego pojemnika na liście usług do wykonania,
 • Możliwie uproszczony tryb pracy na liście z pozycjami trasówki na ekranie dotykowym urządzenia mobilnego, oszczędzający czas pracy kierowcy-użytkownika aplikacji. W najbardziej oczywistych przypadkach pojedyncze dotknięcie ekranu równe stwierdzeniu “wykonano zgodnie z planem i bez problemu”,
 • Rozbudowane wyszukiwanie i filtrowanie usług/posesji w obrębie trasówki,
 • Prosta metoda korygowania liczby odebranych pojemników w przypadkach kiedy ilości odpadów są inne niż zakładane,
 • Automatyczne zapamiętywanie informacji o dacie wykonania operacji oraz współrzędnych GPS podczas weryfikowania przez kierowcę pozycji trasówki,
 • Bieżąca informacja dotycząca stopnia zaawansowania realizacji trasówki (zrealizowana - pozostała do realizacji),
 • Przekazywanie w dowolnym momencie, w sposób nie wymagający wizyty w biurze, w szczególności po zakończeniu obsługi trasówki, danych o zrealizowanej trasówce do centralnego systemu, gdzie dane te poddawane są dalszemu typowemu dla systemu stacjonarnego przetwarzaniu oraz wykorzystaniu w niezbędnej sprawozdawczości,
 • Rozbudowane operacje grupowe umożliwiające dyspozytorowi systemu centralnego łatwe i szybkie reagowanie np. w przypadku konieczności przypisania części usług innej brygadzie (np. w przypadku uszkodzenia samochodu),
 • Możliwość cechowania każdej pozycji trasówki dodatkowymi informacjami o przebiegu operacji (np. uwagi kierowcy, przyczyny niewykonania, grafiki typowego wyglądu pojemnika, worka na odpady).

mBRYGADA

  Moduł mBrygada jest specjalistycznym systemem Zintegrowanego Systemu Informatycznego (ZSI), umożliwiającym rejestrowanie bezpośrednio w terenie zadań wykonywanych przez brygady remontowe, instalatorów i pracowników technicznych, które zlecane są przez przełożonych. Pozwala na bezpośrednie nadzorowanie prac technicznych, remontowych i instalacyjnych prowadzonych poza siedzibą firmy. Umożliwia raportowanie i wgląd w stan prowadzonych prac i ich postęp bezpośrednio z systemu ZSI Unisoft. Moduł możliwy jest do uruchamiania na smartfonach, tabletach i innych urządzeniach mobilnych, opartych o system Android.

  Główne funkcjonalności modułu:

 • Lista zadań/zleconych prac ustalonych w module stacjonarnym wraz z terminami ich realizacji,
 • Potwierdzanie momentów wykonania poszczególnych (definiowalnych) etapów zleceń na bieżąco, bezpośrednio po ich wykonaniu; możliwość dostosowania liczby etapów i ich charakteru, biorąca pod uwagę specyfikę konkretnego zlecanego zadania,
 • Automatyczna synchronizacja danych w zakresie przesyłania informacji o kolejnych zlecanych zadaniach przez przełożonego oraz w każdym momencie, kiedy osoba pracująca w terenie modyfikuje informacje związane z realizowanym zleceniem,
 • Zbieranie dokumentacji fotograficznej realizowanych w terenie prac,
 • Generowanie protokołów wykonywanych prac, rejestracja potwierdzeń protokołów przez inwestora, przesyłanie protokołów do inwestora za pomocą poczty elektronicznej,
 • Rejestrowanie szczegółów wykonywanych prac zleconych przez działy instalacji liczników związanych z instalacjami nowych wodomierzy ich wymianami lub pracami konserwacyjno-kontrolnymi - tak zarejestrowane prace umożliwiają automatyczną aktualizację adekwatnych obszarów danych w głównej bazy systemu ZSI, zdejmującą z użytkowników ZSI konieczność ich ręcznej ewidencji,
 • Wskazywanie na mapie miejsca wykonywanego zadania wraz z trasą dojazdu,
 • Możliwość bieżącej obserwacji przez przełożonego postępu prac każdego z podległych pracowników w stacjonarnym systemie ZSI; zlecanie kolejnych zadań, a w razie koniczności, modyfikowanie zadań wcześniej zleconych,
 • Możliwość pracy modułu zarówno w sytuacji aktywnego połączenia z bazą główną systemu ZSI, jak i w przypadku braku takiej łączności.

mTRANSPORT

  mTransport to system przenośny, pracujący na urządzeniach typu tablet dedykowany kierowcom kontrolującym przebieg pracy, zastępujący tradycyjną kartę drogową. Jest on zintegrowany z systemem stacjonarnym Transport.

  Główne funkcjonalności modułu:

 • Użytkowanie aplikacji bez konieczności łączności internetowej po zalogowaniu i pobraniu danych jak i w trybie on-line który pozwala na synchronizacje danych,
 • Wyszukiwanie wcześniej pobranych pojazdów za pomocą ich numeru rejestracyjnego lub symbolu,
 • Logowanie za pomocą karty RFID oraz tradycyjnie przy użyciu loginu oraz hasła,
 • Pobranie zleceń przy uwzględnieniu zakresu w którego skład wchodzi typ zlecenia oraz jednostka organizacyjna, z możliwością ich wyboru przy użyciu wyszukiwania za pomocą nazwy oraz symbolu,
 • Tworzenie wielu kart dla wielu pojazdów oraz ich podgląd,
 • Proste dodawanie nowych pozycji karty drogowej wraz z ich modyfikacją tj. możliwość wprowadzania własnej lokalizacji lub jej odczyt poprzez GPS oraz edycja stanu końcowego km i mtg pojazdu,
 • Możliwość usunięcia ostatniej utworzonej pozycji lub całej karty drogowej,
 • Dodawanie notatki pozycji z możliwością zeskanowania kodu kreskowego,
 • Prosta metoda weryfikacji pojedynczej, lub wielu pozycji za pomocą karty RFID wraz z możliwością jej cofnięcia,
 • Możliwość wprowadzenia stanu baków oraz ich kontrola wraz z informacją o rodzaju paliwa,
 • Proste dodawanie pozycji z uwzględnieniem zmiany jej zlecenia,
 • Rozbudowana możliwość zmiany wielkości czcionki dla udogodnienia pracy kierowcy.

mTERMINARZ

  mTerminarz to aplikacja umożliwiająca planowanie terminów własnych lub współdzielonych z innymi osobami, możliwa do użytkowania w urządzeniach mobilnych działających w oparciu o system Android. Aplikacja zintegrowana ze stacjonarnym modułem Terminarz pracującym w siedzibie głównej.

  Główne cechy i funkcjonalności modułu:

 • Dowolna liczba kalendarzy, pozwalająca np. redagować terminy i zadania dotyczące różnych sfer działalności,
 • Możliwość współdzielenia kalendarzy przez wielu użytkowników, pozwalająca np. na wspólne planowanie wykorzystania zasobów typu samochody służbowe, sale szkoleniowe, projektory itp. przez uprawnionych do tego pracowników,
 • Planowanie terminów własnych użytkownika,
 • Widok dzienny, tygodniowy,
 • Kategoryzowanie planowanych terminów w podziale na spotkania, notatki, zadania itp.
 • Proste i intuicyjne metody dopisywania, modyfikowania lub przesuwania w kalendarzu terminów planowanych zadań,
 • Mechanizm automatycznych powiadomień o nowych terminach ustalonych przez innych użytkowników wspólnego kalendarza,
 • Automatyczna dwustronna synchronizacja danych o terminach pomiędzy bazą główną ZSI a bazą aplikacji mobilnej mTerminarz,
 • Możliwość pracy modułu zarówno w sytuacji aktywnego połączenia internetowego z bazą główną systemu ZSI, jak i w przypadku braku takiej łączności.

mSpisMT

  System mSpisMT jest modułem uzupełniającym dla ZSI UNISOFT. Ta prosta w obsłudze aplikacja przeznaczona jest do użytkowania wyłącznie na urządzeniach przenośnych i zintegrowana jest z modułem Majątek Trwały, stanowiącym element ZSI UNISOFT. Głównym zadaniem modułu jest umożliwienie przeprowadzenia szybkiej inwentaryzacji składników majątku trwałego i przekazanie jej wyników do modułu Majątek Trwały.

  System mSpisMT składa się z dwóch części: aplikacji serwerowej (mSpisMTCollector) – niewidocznej dla użytkownika modułu mSpisMT oraz samej aplikacji mobilnej (mSpisMT) instalowanej na terminalu (urządzeniu przenośnym). Kolektor mSpisMTCollector pośredniczy w wymianie danych między bazą ZSI, a terminalem.

  Spis z natury prowadzony jest poprzez odczyt kodów kreskowych umieszczonych wcześniej na składnikach majątku trwałego.

mMAGAZYN

  Moduł mMagazyn rozszerza funkcjonalność modułu Magazyn o wsparcie czynności, realizowanych przez personel magazynu na terenie pomieszczeń magazynowych, w bezpośredniej styczności z zapasami materiałowymi. Aplikacja uruchamiana może być na dowolnym urządzeniu przenośnym, pracującym pod kontrolą systemu operacyjnego Android.

  Najważniejszymi korzyściami, płynącymi z korzystania z modułu jest:

 • Uproszczenie obiegu dokumentów, poprzez ich tworzenie i rejestrowanie bezpośrednio w miejscu zdarzenia gospodarczego,
 • Usprawnienie rejestracji danych poprzez intuicyjny, czytelny interfejs użytkownika oraz wykorzystanie do identyfikacji asortymentów czytników kodów kreskowych,
 • Poprawa komfortu pracy obejmująca także pracowników, nie będących użytkownikami systemu informatycznego, poprzez usprawnienie procedur weryfikacji tożsamości z użyciem spersonalizowanych kart RFID.
 • Funkcjonalnie wydzielono cztery funkcjonalności bazowe modułu:

  Inwentaryzacja:

  • Rejestrowanie wielkości zapasu, zliczanego z natury, bezpośrednio przez członków komisji spisowej,
  • Wykorzystanie danych o inwentaryzacji (np. arkusze, wchodzące w skład inwentaryzacji), przygotowanych w systemie stacjonarnym,
  • Optymalizacja pracy dzięki użyciu czytnika kodów kreskowych, wbudowanych w urządzenie lub opartych o jego aparat fotograficzny,
  • Zachowanie funkcjonalności realizacji spisu mimo braku połączenia z siecią komputerową,
  • Podział pracy pomiędzy kilku operatorów, z których każdy wyposażony jest w swoje urządzenia przenośne,
  • Rejestrowanie pozycji nowo wykrytych,
  • Zwrotne przekazywanie danych do systemu stacjonarnego, celem wykonania rozliczenia.

  Rejestracja operacji obrotu materiałowego:

  • Wprowadzanie typowych dokumentów magazynowych, obejmujących zarówno przychody jak i rozchody magazynowe pozycji zapasu, ewidencjonowanych według cen FIFO lub LIFO,
  • Optymalizacja pracy dzięki użyciu czytnika kodów kreskowych, wbudowanych w urządzenie lub opartych o jego aparat fotograficzny,
  • Aktualizacja danych, dotyczących wprowadzanych dokumentów w czasie rzeczywistym,
  • Użycie czytników kart RFID do identyfikacji użytkownika podczas akceptacji dokumentów,
  • Całkowita zgodność danych wprowadzanych w systemie mobilnym z danymi systemu stacjonarnego – możliwość dokańczania dokumentów w systemie stacjonarnym,
  • Tożsamość procedur przetwarzania danych z urządzenia mobilnego oraz z systemu stacjonarnego.

  Realizacji dyspozycji magazynowych:

  • Wystawianie dokumentów wydań magazynowych na podstawie wystawionych wcześniej w systemie stacjonarnym tzw. dyspozycji magazynowych (poleceń wydań, przygotowanych przez kierowników robót, mistrzów, itp.),
  • Opcjonalne wykorzystanie czytników kodów kreskowych, przyśpieszających wybór asortymentu,
  • Użycie czytników kart RFID do identyfikacji użytkownika pobierającego materiał,

  Podgląd stanów:

  • Proste i szybkie uzyskanie informacji o stanach magazynowych wybranych asortymentów.
Ta strona używa ciasteczek (cookies) w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Czytaj wiecęj »