Zarządzanie Gospodarką Odpadami (ZGO)

Możliwości systemu:

 • Prowadzenie bazy danych zakładu z dostępem do wszystkich informacji zgromadzonych w systemie zintegrowanym dotyczących dostawców, odbiorców, ruchu dostarczanych odpadów,
 • Ewidencja metod postępowania z odpadami (odzysk, recykling, składowanie) zgodnie z symboliką określoną w "Ustawie o odpadach",
 • Możliwość automatycznego zafakturowania wszystkich dostaw z danego okresu dla zakresu dostaw i zakresu klientów,
 • Możliwość wystawienia faktury za sprzedane surowce wtórne, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, sprzedaż złomu na podstawie rejestru wywozu i wagi odczytanej lub deklarowanej przez klienta,
 • Ewidencja decyzji o zagospodarowaniu odpadów z określeniem limitów przyjęć na poziomie instalacji, metody postępowania i kodu odpadu. Możliwość tworzenia rozszerzenia w obrębie jednego kodu odpadu,
 • Dowolne analizy i zestawienia w oparciu o dane o przywozie, wywozie i przetwarzaniu (np. sortowanie) odpadów,
 • Ewidencja i obsługa przyjęcia/wywozu odpadów/surowców umożliwiająca:
  • Współpracę z wagą samochodową wjazdowo – wyjazdową,
  • Ewidencję dziennika przywozu i wywozu odpadów, surowców wtórnych, itp. z możliwością odczytu wagi lub ręcznego prowadzenia wagi,
  • Określanie szczegółowych uprawnień do funkcji systemu oraz identyfikacji autora zapisów w systemie,
  • Współpracę z czytnikami kart zbliżeniowych RFID, ewidencję wydanych kart zbliżeniowych w zakresie informacji o kliencie, przewoźniku, pojeździe, kodzie odpadu,
  • Podpowiadanie danych związanych z kartą zbliżeniową w momencie rejestracji nowej dostawy wraz z możliwością zmiany tych danych,
  • Przyjęcie odpadów na podstawie parametrów współpracy z Klientem,
  • Wydruk kwitu wagowego,
  • Rejestrację ruchu odpadów wewnątrz składowiska (sortownia, kompostownia, składy surowców wtórnych itp.),
  • Sprawozdawczość dotyczącą ilości przyjętych, odzyskanych i sprzedanych surowców w podziale na kody odpadów i okresy rozliczeniowe,
  • Wystawienie faktury za wskazaną dostawę lub wiele wskazanych dostaw z możliwością agregacji pozycji faktury kodami odpadów,
  • Ewidencję kart przekazania odpadów przekazanych przez dostawcę odpadu oraz generowanie kart przekazania odpadów na podstawie zdarzeń na stanowisku wagowym,
  • Przyjmowanie zapłat za wystawione faktury,
  • Automatyczną dekretację faktur i zapłat do systemu finansowo-księgowego,
  • Sterowanie światłami i szlabanami powiązanymi z wagą,
  • Pobieranie wskazań wagi taśmowej,
  • Wysyłanie masy TARA do wagi w celu łatwiejszego obliczenia masy NETTO ładunku na pojeździe,
  • Obsługę ważeń złożonych (osiowych) do obsługi pojazdów nie mieszczących się w całości na wadze,
  • Rejestrację ważeń odpadów pochodzących z kilku lokalizacji źródłowych (możliwość przyjęcia w jednym transporcie odpadów pochodzących z kilku gmin),
  • Kontrolę limitów przyjęć i zagospodarowania odpadów,
  • Tworzenie ważeń na podstawie archiwalnych odczytów z czytników kart RFID i urządzeń wagowych,
  • Rejestracja szczegółowych cech dotyczących współpracy z klientem, w tym:
   • Odpady które klient może dostarczać na składowisko (na podstawie kodu odpadu),
   • Możliwość przypisania cen indywidualnych za przyjmowane odpady,
   • Domyślny sposób fakturowania za przyjęcia odpadów – zbiorczo lub indywidualnie każde przyjęcie odpadu,
  • Rejestracja parametrów procesów uruchamianych na instalacjach,
  • Ewidencja podstawowych charakterystyk odpadów oraz testów zgodności,
  • Naliczanie opłat środowiskowych,
  • Możliwość wystawienia faktury za dodatkową usługę transportu,
  • Możliwość pobierania wskazań wagowych z dowolnej wagi zarejestrowanej w systemie z dowolnego stanowiska wagowego (stacja robocza nie jest sztywno powiązana z wagą),
  • Współpraca z zewnętrznymi systemami wagowymi w zakresie:
   • Importu danych o ważeniach dokonanych w zewnętrznych systemach wagowych i pełna obsługa tych ważeń w systemie,
   • Importu wskazań wagi,
   • Importu danych o fakturach wystawionych w zewnętrznych systemach wagowych,
  • Możliwość dokładania do wybranych kartotek dodatkowych pól o znaczeniu zdefiniowanym przez użytkownika,
  • Rozbudowane raportowanie:
   • Raport przyjęcia odpadów w powiązaniu z limitami określonymi w decyzji Urzędu Marszałkowskiego,
   • Zestawienie przyjętych odpadów z uwzględnieniem miejsc składowania,
   • Raportowanie ilościowe danych o dostawach/wywozach odpadów,
   • Inne, zdefiniowane przez użytkownika,
  • Tworzenie karty ewidencji odpadu,
  • Tworzenie dokumentów magazynowych dla wybranych operacji wagowych:
   • Pełniejsza kontrola nad przyjmowanymi i przetwarzanymi odpadami,
   • Szybki dostęp do informacji o ilości odpadów w instalacji oraz surowców wtórnych w magazynach,
   • Automatyczne generowanie dokumentów skojarzonych, np. dokumentów przyjęcia i wydania, usprawniające ewidencję magazynową,
   • Skuteczna obsługa nadwyżek i niedoborów magazynowych.
  • Funkcjonalności systemu Zarzadzanie Gospodarką Odpadami i Systemu Wagowego w powiązaniu z innymi modułami ZSI umożliwiają skuteczną obsługę działalności Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (tzw. PSZOK). W tym przypadku zasadne jest istotne ograniczenie dostępnych dla użytkownika funkcji tak aby praca operatora była możliwie jak najprostsza przy zachowaniu wszelkich korzyści wypływających z pracy w systemie zintegrowanym.

   W przypadku PSZOK system umożliwia:

   • Określenie listy kodów odpadów, które PSZOK może przyjąć od mieszkańca,
   • Określanie szczegółowych uprawnień do funkcji systemu oraz identyfikacji autora zapisów w systemie,
   • Możliwość prowadzenia nadzoru on-line nad pracą PSZOK poprzez wgląd on-line w dane rejestrowane w PSZOK (ważenia, faktury, raporty kasowe) z poziomu kierownictwa przedsiębiorstwa w zakresie jednego logowania do systemu informatycznego,
   • Definicję limitów dostawy odpadów przez mieszkańca i kontrolę tych limitów,
   • Wprowadzenie podczas ważenia: wagi, objętości i ilości dostarczanych odpadów (np. wagę i ilość opon),
   • Nieodpłatne i przyjęcie odpadów od uprawnionego mieszkańca,
   • Odpłatne przyjęcie odpadów od mieszkańca (np. powyżej limitu),
   • Automatyczne tworzenie dokumentów KP (Kasa Przyjmie) dla faktur gotówkowych,
   • Definicję wielu wag zarówno samochodowych jak i wagi precyzyjnej,
   • Ewidencję dziennika przywozu i wywozu odpadów z możliwością automatycznego odczytu wagi i ręcznego wprowadzenia wagi,
   • Wystawienie faktury za przyjęte odpłatnie odpady za wskazaną dostawę lub wiele wskazanych dostaw z możliwością agregacji pozycji faktury kodami odpadów,
   • Automatyczną dekretację wystawionych faktur i zapłat do systemu finansowo-księgowego,
   • Dokładanie na formatce ważenia dodatkowych pól o znaczeniu zdefiniowanym przez użytkownika,
   • Definicję zakresu informacji rejestrowanych w czasie ważeń różnych typów (ważenia przywozowe, wywozowe),
   • Ewidencję metod postępowania z odpadami zgodnie z symboliką określoną w "Ustawie o odpadach",
   • Ewidencję kartoteki pojazdów własnych i obcych,
   • Ewidencję kodów odpadów zgodnie z symboliką Rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie katalogu odpadów,
   • Tworzenie rozszerzenia w obrębie jednego kodu odpadu,
   • Wydruk kwitu wagowego,
   • Rozbudowane raportowanie z możliwością tworzenia dowolnych raportów i sprawozdań przez użytkownika,
   • Analizę ruchu odpadów w przekroju kodu odpadu, procesu unieszkodliwiania i odzysku, źródła pochodzenia i miejsca przeznaczenia,
   • Ewidencja ważeń wywozowych z podaniem miejsca przeznaczenia odpadów i sposobu zagospodarowania odpadów,
   • Ewidencję kart przekazania odpadów przekazanych przez dostawcę odpadu oraz generowanie kart przekazania odpadów na podstawie zdarzeń na stanowisku wagowym zarówno dla ważeń przywozowych jak i wywozowych,
   • Prowadzenie kartoteki kart ewidencji odpadów,
   • Wydruk kart przekazania odpadu, karty ewidencji odpadu, dziennika dostaw.

   W zależności od regulaminu PSZOK możliwe jest wyłączenie np. funkcji odpłatnego przyjęcia odpadów czy kontroli limitów.

Ta strona używa ciasteczek (cookies) w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Czytaj wiecęj »