Zarządzanie i planowanie

W skład systemu wchodzą następujące moduły:

ANALIZY

  Moduł obsługuje definicje, naliczanie i prezentacje analiz finansowych, na przykład: Bilans, Rachunek zysków i strat, F-01, Wskaźniki finansowe, deklaracja VAT, kadrowo-płacowe sprawozdania do GUS, m.in. Z-06 i inne.

  Możliwości modułu:

  • Definicja dowolnej analizy, w tym finansowej,
  • Wykorzystanie funkcji finansowych opartych o dane zaksięgowane i wstępnie zaksięgowane
   w systemie,
  • Możliwość korzystania z danych naliczonych w innych analizach (na przykład: wskaźniki wyliczone na podstawie Bilansu lub Rachunku zysków i strat),
  • Samodzielne tworzenie reguł wykorzystujących działania arytmetyczne i funkcje logiczne,
  • Automatyczne sumy zbiorcze,
  • Możliwość porównywania wyników naliczonych z wartościami zadanymi wprost przez użytkownika (kontrola budżetu, realizacji planu, itp.),
  • Naliczanie i zapamiętanie wyników analiz dla poszczególnych okresów sprawozdawczych,
  • Możliwość powtórnego naliczenia analizy dla wskazanego okresu,
  • Prezentacja wyników analiz w postaci:
   • Podglądu naliczonych danych,
   • Eksportu danych do Excela,
   • Definiowanych raportów, wykresów graficznych.

ANALIZY WIELOWYMIAROWE

  Możliwości modułu:

  • Możliwość stosowania dowolnych słowników dostępnych w systemie, w tym założonych przez uprawnionych operatorów,
  • Możliwość nadawania szczegółowych uprawnień na poziomie pojedynczej analizy,
  • Możliwość porównania dowolnych wartości dla słowników i wartości wprowadzanych (plany, budżety),
  • Samodzielne tworzenie reguł wykorzystujących działania arytmetyczne i funkcje logiczne na podstawie danych z ZSI, np. danych księgowych, magazynowych, zakupu, sprzedaży,
  • Naliczanie i zapamiętanie wyników analiz dla poszczególnych okresów sprawozdawczych, możliwość naliczania grupowego,
  • Możliwość sortowania i sumowania danych po dowolnej kolumnie zdefiniowanej w modelu analizy,
  • Możliwość podglądu dokumentów źródłowych, które złożyły się na wartość prezentowaną w danej komórce analizy,
  • Przenoszenie zawartości modelu (wyliczonych danych) do arkusza Excel,
  • Możliwość ustawienia i zapamiętania rozbudowanych zakresów dla danego modelu analizy, w tym np. zakres lat obrachunkowych, miesięcy, sposobu agregacji, sumowania,
  • Zaawansowane raportowanie – szybka i bieżąca informacja.

PRZETARGI

  Moduł jest specjalistycznym narzędziem powstałym na potrzeby stworzenia i opisania procedury przetargowej składającej się z części opisowej, części ofertowej oraz części wynikowej postępowania.

  Część przetargowa dotyczy przygotowania przetargu, określenia potrzeb i wymagań stawianych oferentom oraz określa tryb zamówienia. Część ofertowa zajmuje się obsługą spływających ofert, odpowiedziami na zapytania do SIWZ oraz wezwaniami do uzupełnienia ofert. Część wynikowa dotyczy rozstrzygnięcia postępowania, wyłonienia podmiotu wygrywającego postępowanie oraz obsługi odwołań od decyzji przetargowej. Finalizacja postępowania wiąże się z podpisaniem umowy i przystąpieniem do jej realizacji.

  Moduł obsługuje również postępowania wieloetapowe. Każdy kolejny etap jest ściśle powiązany z wynikiem postępowania poprzedniego etapu dzięki czemu wybrane przez użytkownika dane są automatycznie uzupełniane.

  Możliwości modułu:

  • Określenie przedmiotu zamówienia, trybu postępowania oraz aktualnego statusu (np.: w przygotowaniu, otwarcie ofert, udzielenie, itp.),
  • Opis obiektu postępowania wraz z możliwością wskazania obiektu zdefiniowanego w module Infrastruktura systemu ZSI,
  • Opis zamówienia, sposobu przygotowania ofert, zabezpieczenia (wadium) oraz określenie ważnych terminów związanych z postępowaniem (np.: termin wykonania, związania ofertą),
  • Możliwość wskazania numeru i daty ogłoszenia w BZP,
  • Określenie wartości wraz z definicją przelicznika EURO,
  • Określenie składu komisji przetargowej, a także innych członków zespołu przetargowego, biorących udział w postępowaniu (ekspert, biegły),
  • Ewidencja oferentów oraz złożonych przez nich ofert,
  • Ewidencja zapytań, odpowiedzi oraz wezwań do uzupełnienia ofert,
  • Rejestracja dokumentacji przetargowej w formie elektronicznej (np. DOC, PDF, dokumenty zeskanowane) wraz z możliwością udostępniania ich upoważnionym użytkownikom,
  • Emisja protokołów, oświadczeń oraz rocznego sprawozdania o udzielonych zamówieniach publicznych,
  • Możliwość rozbudowy zawartości informacyjnej kartoteki postępowania o dowolne pola definiowane przez użytkownika,
  • Możliwość kontroli dostępu użytkowników do poszczególnych etapów postępowania.

eSPRAWOZDANIA

  Moduł eSprawozdania, zapewnia użytkownikom całkowitą samodzielność w zakresie realizacji obowiązków wynikających z wymogu wysyłania drogą elektroniczną rocznych sprawozdań finansowych, sporządzonych w formacie opublikowanym w Biuletynie Informacji Publicznej, bez konieczności korzystania z jakichkolwiek innych narzędzi lub systemów.

  Możliwości modułu:

  W ramach udostępnianej funkcjonalności moduł wspierać będzie użytkowników w zakresie:

  • Ustalenia reguł pozyskiwania danych z systemu ZSI (w szczególności z jego ksiąg rachunkowych) lub ręcznego wprowadzania danych w przypadkach braku kompletnych danych w systemie,
  • Naliczania danych w module e-Sprawozdania na podstawie wprowadzonych reguł,
  • Weryfikacji uzyskanych danych i ich ewentualnego uzupełnienia wraz z możliwością ich wydrukowania lub zachowania w formacie pdf,
  • Przygotowania danych w formacie żądanym przez ustawodawcę oraz podpisania ich podpisem elektronicznym,
  • Zachowania w bazach danych pełnej informacji z całego procesu oraz ich ewentualnego wykorzystania podczas przygotowywania sprawozdań w kolejnych latach,
  • Aktualizacji kolejnych wersji definicji sprawozdań w przypadkach zmian dyktowanych przez ustawodawcę w kolejnych latach.

  Architektura modułu pozwala na przyszłe rozszerzanie obszaru jego wykorzystywania o kolejne rodzaje sprawozdań elektronicznych, o ile staną się one wymagane przez organa Państwa, a zasady ich tworzenia i zarządzania będą zbliżone do panujących obecnie.

Ta strona używa ciasteczek (cookies) w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Czytaj wiecęj »