Administrator

W skład systemu wchodzą następujące moduły:

 

ADMINISTRATOR – PARAMETRYZACJA

Możliwości modułu:

 • Ustawienia parametrów ogólnych systemu,
 • Zarządzanie słownikami systemu, w tym predefiniowanymi oraz słownikami użytkownika,
 • Zarządzanie danymi właściciela aplikacji,
 • Zakładanie użytkowników systemu,
 • Zarządzanie uprawnieniami dla użytkowników i ról systemowych (grupowanie uprawnień),
 • Zarządzanie hasłami systemowymi,
 • Zarządzanie profilami bezpieczeństwa,
 • Kontrola pracy użytkowników w ZSI.

ŁĄCZNIK FK

Możliwości modułu:

 • Definicja rodzajów dokumentów,
 • Definicja wzorców dekretacyjnych do systemu FK,
 • Definicja reguł tworzenia dowodów księgowych na podstawie dokumentów źródłowych,
 • Tworzenie dowodów księgowych na podstawie dokumentów źródłowych,
 • Definicja importu dowodów księgowych do systemu FK z aplikacji zewnętrznych, wraz z określeniem zasad przejęcia stawek VAT oraz rejestrów VAT,
 • Import dowodów księgowych z plików zewnętrznych.

KOMUNIKATOR

Możliwości modułu:

 • Definicja przekazywanych komunikatów w ZSI,
 • Zarządzanie wiadomościami przesłanymi za pośrednictwem modułu,
 • Wspomaganie zadań systemu Zarządzanie Obiegiem Informacji,
 • Przekazywanie komunikatów pomiędzy użytkownikami ZSI wraz z bieżącym powiadamianiem i sygnalizacją otrzymania wiadomości.

TERMINARZ

Głównym zastosowaniem modułu jest wsparcie użytkowników ZSI w zakresie prowadzenia terminarzy osobistych, w przypadku Asystentów także terminarzy swoich Szefów. Rozwiązanie służy poprawie organizacji czasu pracy podległych pracowników, rezerwowaniu czasu pracy ważnych zasobów firmowych lub wręcz sprzętów lub pojazdów firmowych. Tak szerokie spektrum zastosowań możliwe jest dzięki prostej obsłudze ewidencji terminów oraz wielu różnym mechanizmom przypomnień.

Moduł pozwala na tworzenie własnych kalendarzy, do których można wprowadzać istotne dla jego właściciela zadania oczekujące na swoją realizację. System generuje też przypomnienia w sposób ustalony przez użytkownika. Każdy kalendarz może być za zgodą jego właściciela współdzielony z innymi użytkownikami systemu.

Podstawowe funkcje modułu:

 • Dodawanie zdarzeń typu Zadanie, Termin, Spotkanie, Notatka,
 • Dodawanie zdarzeń cyklicznych wg wcześniej ustalonego harmonogramu,
 • Planowanie zadań z dowolnym wyprzedzeniem. W przypadku zadań cyklicznych można je zaplanować raz i zdać się na możliwości Terminarza. Osobisty kalendarz nie pozwoli zapomnieć,
 • Ważnych terminach wypadających co miesiąc lub co rok,
 • Planowanie i modyfikowanie zadań, spotkań, terminów w wygodny sposób wizualny metodą „Przeciągnij i upuść”,
 • Prowadzenie dowolnie dużej ilości kalendarzy osobistych, swoich szefów i kalendarzy innych ważnych zasobów firmowych, za których dobrą organizację czasu pracy odpowiedzialność ponosi właściciel kalendarza,
 • Import oraz eksport zadań Terminarza do innych programów posiadających własne kalendarze (Outlook, Google itp.) oraz do telefonów komórkowych, wykorzystujący uniwersalny format przekazywania danych,
 • Rozbudowany system powiadomień poprzez:
  • Okienka powiadomień,
  • "Dymki" informacyjne Komunikatora,
  • Pocztę e-mail,
 • Możliwość powiadamiania dowolnie zdefiniowanej grupy użytkowników,
 • Kilka sposobów prezentowania zawartości kalendarzy,
 • Tworzenie raportów z terminarzy,
 • Współdzielenie kalendarzy z innymi użytkownikami ZSI za zgodą ich właściciela,
 • Planowanie obsługi zleceń dla pracowników, pojazdów, maszyn, narzędzi,
 • Planowanie przez przełożonego terminów obsługi awarii i remontów członkom brygad remontowych.

Terminarz ułatwia zarządzanie całymi zespołami: ludzi, sprzętu, pojazdów. Funkcjonalności umożliwiają utworzenie grup terminarzy, dzięki czemu osoba zarządzająca zespołami ludzkimi, sprzętem czy też pojazdami może w optymalny sposób, w jednym miejscu zaplanować pracę oraz wykorzystanie zasobów ludzkich i sprzętowych. Dzięki funkcji współdzielenia kalendarzy, poszczególne osoby widzą zaplanowane dla nich zadania. Ułatwiona jest także rezerwacja wykorzystywanego wspólnie sprzętu i pojazdów.

Bezpośrednie powiązanie modułu Terminarz z Biurem Obsługi Klienta pozwala osobie zarządzającej zespołem na bieżące planowanie oraz przypisywanie zgłaszanych spraw, awarii czy zadań poszczególnym pracownikom.

Z poziomu pojedynczego zadania Terminarza można także automatycznie utworzyć zlecenie, co znacznie skraca czas realizacji pilnych spraw oraz ułatwia organizację pracy nawet dużych działów gdzie kluczowy jest czas reakcji na określoną sytuację.

INTEGRACJA Z PARTNERAMI

Moduł ma charakter techniczny. Wykorzystywany jest w instalacjach, w których ZSI UNISOFT współpracuje z wyspecjalizowanymi rozwiązaniami, pochodzącymi od innych dostawców – partnerów firmy UNISOFT Sp. z o.o.

Współpraca polega na wymianie i/lub udostępnianiu danych albo na wzajemnym umożliwianiu wykorzystania funkcjonalności, zawartych w ZSI UNISOFT oraz w oprogramowaniu partnerskim. Przykładami udostępniania danych mogą być widoki zawierające dane o pracownikach lub kontrahentach, które aplikacje partnerów mogą jedynie odczytywać, bez możliwości edycji. Ilustracją wymiany danych może być import z aplikacji partnerskiej zgłoszeń awarii, których dalsza obsługa realizowana będzie po stronie ZSI UNISOFT. Przykładem udostępniania funkcjonalności jest możliwość wyświetlenia w systemie ZSI mapy systemu klasy GIS z zaznaczonym, wybranym obiektem ZSI.

Moduł pozwala na definiowanie, konfigurowanie, testowego uruchamiania oraz diagnostyki funkcjonalności integracyjnych w ramach poczynionych indywidualnie, dla każdego projektu wdrożeniowego, ustaleń. Funkcjonalności modułu są zlokalizowane w wielu miejscach ZSI, związanych z zagadnieniami, będącymi przedmiotem integracji, a jego część dostępna z poziomu menu systemowego służy jedynie parametryzacji oraz czynnościom diagnostycznych, realizowanym przez specjalistów ds. wdrożeń lub, w porozumieniu z nimi, przez wykwalifikowany personel użytkownika systemu.

Przykładowe obszary integracji, obsługiwane przez moduł:

 • Współpraca z systemem MB_GIS Utility w ramach i na zasadach ustalonych podczas wdrożeń realizowanych wspólnie z Megabit Sp. z o.o.,
 • Współpraca z systemem Geosecma w ramach i na zasadach ustalonych podczas wdrożeń realizowanych wspólnie z Kordab Sp. z o.o., obecnie ESRI Polska,
 • Współpraca z wyspecjalizowanym oprogramowaniem wspomagający obsługę magazynu oraz zarządzanie przestrzenią magazynową.

JEDNOLITY PLIK KONTROLNY (JPK)

Moduł jest rozwiązaniem, które zostało przygotowane w reakcji na obowiązek udostępniania przez podatników ksiąg podatkowych organom kontrolnym w spójnej i jednorodnej postaci tzw. Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK). Wszyscy użytkownicy Systemu ZSI, którzy współpracę z Unisoft opierają o umowy Stałej Obsługi Informatycznej – gwarantującą nadążanie zmian w oprogramowaniu za zmieniającymi się przepisami prawa – stali się użytkownikami modułu bez żadnych dodatkowych opłat.

Zgodnie z nowymi regulacjami od 1 lipca 2016 r. obowiązkiem raportowania danych w formacie JPK zostali objęci duzi przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2015 r. poz. 584 ze zm.), prowadzący księgi podatkowe przy użyciu programów komputerowych. Sukcesywnie będzie to dotyczyć także mniejszych podmiotów. Od 1 lipca 2018 r. wymóg przekazywania danych w postaci JPK, będzie już obowiązkowy dla wszystkich przedsiębiorców prowadzących księgi podatkowe przy użyciu programów komputerowych.

Moduł JPK zapewnia generowanie danych w żądanych przez Ministerstwo Finansów formatach z dziedzin:

 • Księgi rachunkowe,
 • Wyciągi bankowe,
 • Magazyn,
 • Ewidencja zakupu i sprzedaży VAT,
 • Faktury VAT.

Jedynym warunkiem wygenerowania wymaganych plików JPK w żądanym formacie xml jest wykorzystywanie przez użytkownika tych fragmentów systemu ZSI autorstwa Unisoft, które zajmują się ewidencją danych, trafiających potem do plików JPK.

Moduł zapewnia także realizację znacznie później ogłoszonych wymagań, zgodnie z którymi najpierw przedsiębiorcy duzi, a w dalszej kolejności także pozostali, zobowiązani zostają do składania plików JPK dla ewidencji VAT już za miesiąc lipiec 2016 r. Zgodnie z tym wymaganiem, moduł JPK zapewnia realizację generowania rejestrów sprzedaży i zakupów VAT w postaci plików JPK – celem przekazania organom podatkowym bez wezwania w tradycyjnym terminie do 25. dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym miesiącu.

Ciekawym, dodatkowym rozwiązaniem udostępnianym w module JPK jest oddana użytkownikom możliwość dokonywania samodzielnej oceny zawartości wygenerowanych plików JPK nie tylko w ich podstawowym formacie xml, ale także w zdecydowanie bardziej czytelnej formie, za jaką należy uznać pliki pdf. Takie rozwiązanie zapewnia użytkownikom pełną kontrolę zawartości generowanych w module informacji jeszcze przed jej udostępnieniem organom podatkowym i to na dodatek w formie zdecydowanie bardziej przyjaznej i lepiej znanej, niż format xml.

Repozytorium Dokumentów *

* Funkcjonalność

Możliwości:

 • Repozytorium dokumentów jest mechanizmem ogólnym modułu Administrator, służącym do przechowywania plików,
 • Zapis do repozytorium dokumentów następuje, gdy użytkownik z dowolnego miejsca w ZSI dodaje plik z dysku, wykonuje skan dokumentu lub zachowuje obraz wydruku (np. faktury sprzedaży),
 • Dostęp do plików jest sterowany za pomocą grup dokumentów oraz uprawnień, którymi wewnętrznie zarządzają poszczególne moduły ZSI,
 • Odczyt istniejących dokumentów jest możliwy z wielu perspektyw: najprostszą jest widok dla pojedynczego „nadrzędnego obiektu” i miejsca utworzenia dokumentu, np. w Registraturze skan dla danego pisma przychodzącego, szerszą – widok przez pryzmat np. wspólnego klienta,
 • Dzięki zastosowaniu specjalnych rozwiązań technicznych możliwe są różne formy składowania plików: wewnątrz bazy danych, na dedykowanym serwerze plików lub tylko za pomocą linków; możliwe jest łączenie tych metod składowania.

W gestii repozytorium dokumentów leży również utrzymywanie plików o specjalnym znaczeniu,
np. e-Deklaracji.

Ta strona używa ciasteczek (cookies) w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Czytaj wiecęj »