Obrót Towarowo-Materiałowy

W skład systemu wchodzą następujące moduły:

 

ASORTYMENT

  Moduł służy do zarządzania wspólną dla całego zintegrowanego pakietu kartoteką asortymentu.

  Kartoteka gromadzi informacje o:

  • Towarach i usługach będących przedmiotem transakcji zakupu lub sprzedaży,
  • Materiałach, półfabrykatach oraz wyrobach gotowych będących obiektami transakcji magazynowych,
  • Elementach naliczeń w systemie – takich, jak składniki czynszu lub pozycję faktur za dostawy ciepła czy wody.

  Jednolita kartoteka stwarza możliwość wspólnego gromadzenia informacji o dokonanych transakcjach zakupu czy sprzedaży, a w konsekwencji - przeprowadzania jednorodnych analiz tych transakcji pod kątem ich przedmiotów.

  Możliwości modułu:

  • Wspólne dla wszystkich reguły dostępu i obsługi kartoteki,
  • Definiowalny co do długości oraz konstrukcji indeks pozycji oraz wyróżnik PKWiU,
  • Możliwość stosowania numeratorów symboli asortymentu,
  • Funkcjonalność pozwalająca na automatyczne tworzenie symbolu indeksu w oparciu o atrybuty, opisujące pozycję kartoteki, według zdefiniowanych przez użytkownika reguł,
  • Rozbudowane informacje klasyfikujące oraz handlowe – w tym trzy jednostki miary z wzajemnymi przelicznikami,
  • Możliwość dołączenia dowolnego załącznika, np. zdjęcia lub rysunku pozycji asortymentu,
  • Możliwość rozbudowy kartoteki asortymentu o dowolne, definiowane przez użytkownika pola, takie jak słownik, tekst, liczba czy data,
  • Mechanizm związanych z poszczególnymi modułami pakietu reguł pozwalający na selekcję pozycji asortymentowych według modułów, które zarządzają daną pozycją oraz ograniczający zbiór atrybutów składających się na opis danej pozycji w konkretnym przypadku jej użycia,
  • Rozbudowane mechanizmy filtrowania danych kartoteki z możliwością wykorzystania dostępnych w aplikacji parametrów związanych z zakresami, jak również możliwość wyselekcjonowania i porządkowania parametrów poszczególnych pozycji podczas listowania asortymentu,
  • Możliwość kopiowania asortymentu, usprawnienie procesu wprowadzenia,
  • Możliwość dezaktywacji nieużywanych asortymentów oraz ograniczenie kartoteki tylko do aktywnych pozycji,
  • Przystosowanie modułu do pracy z wieloma cennikami sprzedaży dla każdej pozycji asortymentu.

SPRZEDAŻ

  Moduł wspiera obsługę prac związanych z wystawianiem dokumentów sprzedaży. Rozwiązanie to jest ostatnim ogniwem w procesie dostarczania produktu lub usługi klientowi. Tworzy, rejestruje i drukuje dokumenty, które kontrahent powinien otrzymać w związku z przeprowadzoną transakcją nabycia produktu oraz umożliwia szeroki zakres analiz dotyczących sprzedaży, wspomagając jednocześnie pracę działów handlowych.

  Możliwości modułu:

  Generowanie i rejestracja dokumentów sprzedaży:

  • Możliwość tworzenia przez użytkownika typów dokumentów sprzedaży określających:
   • Charakter dokumentu (np. faktura VAT, faktura korygująca VAT, faktura eksportowa, itp.),
   • Sposób numeracji dokumentu,
   • Powiązanie dokumentu sprzedaży z dokumentem magazynowym (skojarzonym),
   • Sposób tworzenia dowodu księgowego, w tym metoda tworzenia dekretu, itp.,
  • Automatyczne tworzenie dokumentów skojarzonych (np. generowanie dokumentu WZ po utworzeniu faktury VAT, dokumentów KP/KW dla faktur gotówkowych itp.),
  • Możliwość wprowadzania wartości kredytu kupieckiego w module Baza Klienta i bieżąca jego kontrola podczas wprowadzania faktur,
  • Podczas rejestracji dokumentów możliwa kontrola zadłużenia klienta wynikającego z jego bieżącego salda, włącznie z blokadą wystawienia faktury,
  • Mechanizm kontroli chronologii dat i numeracji,
  • Możliwość zamykania okresów sprzedaży i blokowania dopisywania kolejnych dokumentów,
  • Fakturowanie cykliczne wg faktur wzorcowych,
  • Tworzenie kalkulacji pozwalających na oszacowanie ceny na świadczone usługi, gdzie częściami składowymi są użyte do realizacji materiały, środki transportu, wykonane czynności do zrealizowania usługi, a także pozycje określające narzuty, dodatki, koszty itd.
  • Automatyczne wystawianie not odsetkowych i wezwań do zapłaty,
  • Współpraca z modułem Zlecenia, możliwość pobrania pozycji ze wskazanego zlecenia jako podstawy do wystawienia faktury,
  • Zapisanie wyglądu faktury w postaci obrazu pozwalającego na przesłanie mailem faktury do klienta, utworzenie prawidłowego duplikatu faktury oraz łatwe udostępnienie dokumentów w przypadku kontroli urzędowej,
  • Obsługa usługi Invoobill, oferowanej przez KIR i udostępnianej w bankowości elektronicznej.

  Obsługa kartoteki asortymentów i cenników:

  • Możliwość pamiętania kilku nazw asortymentu (np. w różnych językach),
  • Możliwość wprowadzenia nieograniczonej ilości cenników standardowych i indywidualnych (dotyczących wybranych klientów), także w walucie obcej,
  • Możliwość udzielania procentowych rabatów na kilka sposobów (stały rabat dla asortymentu, stały rabat dla kontrahenta lub jednorazowy rabat podczas wprowadzania faktury),
  • Możliwość zarejestrowania asortymentu jednocześnie w trzech jednostkach miary i ich przeliczanie względem pierwszej jednostki.

  Zestawienia:

   Standardowe zestawienia dostarczone z modułem to:

  • Podstawowa analiza sprzedaży dotycząca poszczególnych pozycji asortymentu,
  • Analiza sprzedaży asortymentu dla poszczególnych kontrahentów,
  • Analizy sprzedaży dla kontrahentów wg obrotów.
  • Dzięki wykorzystaniu Generatora Raportów użytkownik ma możliwości tworzenia nowych zestawień lub modyfikacji istniejących, realizując własne potrzeby analityczno-sprawozdawcze.

ZAKUP

  Moduł służy do informatycznej obsługi prac związanych z prowadzaniem i analizą dokumentów zakupów poczynionych przez przedsiębiorstwo. W oparciu o wprowadzone dane przygotowywane są dowody księgowe i przesyłane do Księgi Głównej. Dokumenty zakupu widoczne są również z poziomu rejestrów VAT.

  Możliwości modułu:

  Wprowadzanie dokumentów zakupu:

  • Możliwość tworzenia przez użytkownika definicji typów dokumentów zakupu określających:
   • Charakter dokumentu (np. faktura VAT, faktura korygująca VAT, faktura importowa, nabycie wewnątrzwspólnotowe itp),
   • Powiązanie dokumentu zakupu z dokumentem magazynowym (skojarzonym),
   • Sposób tworzenia dowodu księgowego, w tym metoda tworzenia dekretu, itp.,
  • Automatyczne tworzenie dokumentów skojarzonych (np. generowanie dokumentu magazynowego po wprowadzeniu faktury VAT, itp.),
  • Możliwość tworzenia dokumentu zakupu w oparciu o dokumenty magazynowe,
  • Możliwość rozdzielania kosztów zakupu związanych z daną fakturą, w sposób bardziej szczegółowy niż przewiduje to Zakładowy Plan Kont, co umożliwia dalszą analizę takich kosztów – także w innych fragmentach całego ZSI,
  • Możliwość kontrolowania i blokowania możliwości dopisywania faktur do zamkniętego okresu dla deklaracji VAT.

  Zestawienia:

   Standardowe zestawienia dostarczone z modułem to:

  • Podstawowe analizy zakupu asortymentu,
  • Analiza zakupu asortymentu u poszczególnych dostawców,
  • Analizy według dostawców.
  • Dzięki wykorzystaniu Generatora Raportów użytkownik ma możliwość tworzenia dowolnych nowych zestawień lub modyfikacji istniejących, realizując własne potrzeby analityczno-sprawozdawcze.

MAGAZYN

  Moduł wspomaga zarządzanie zapasami magazynowymi przedsiębiorstwa. Głównym jego zadaniem jest rejestracja i dokumentowanie zdarzeń gospodarczych związanych z obrotem magazynowym, jak również wieloprzekrojowe analizy zarejestrowanych danych.

  Jego wykorzystanie pozwala przyspieszyć oraz uprościć procesy biznesowe, realizowane na wszystkich stanowiskach związanych z prowadzeniem gospodarki magazynowej – od magazynierów i księgowych poprzez dział zaopatrzenia, ekipy remontowe, produkcję, ekspedycję, aż po członków ścisłego kierownictwa przedsiębiorstwa.

  Możliwości modułu:

  Rejestracja obrotu materiałowego, w ramach której dostępne są:

  • Możliwość definiowania przez użytkownika operacji obrotu magazynowego, uwzględniających specyfikę danej jednostki,
  • Efektywne i intuicyjne wprowadzanie dokumentów magazynowych na podstawie stworzonych definicji,
  • Wielostopniowe uwierzytelnianie operacji – od nie zmieniającej stanów rejestracji, poprzez akceptację, aktualizację, aż po dekretację,
  • Uwierzytelnianie osoby akceptującej dokument magazynowy przy użyciu kart RFID,
  • Automatyczne tworzenie dokumentów skojarzonych (np. zmniejszenie stanu w wyniku przesunięcia międzymagazynowego automatycznie uzupełniane o dokument przychodowy na innym magazynie lub rozchód na podstawie dokumentu przychodowego, itp.),
  • Wspomaganie wystawiania dokumentów magazynowych na podstawie dyspozycji, zamówień i receptur,
  • Współpraca z systemem Zarządzenie Obiegiem Informacji – umożliwienie przesyłania dyspozycji i dokumentów magazynowych jako załączników,
  • Definiowanie własnych, pożądanych zachowań systemu, które powinny mieć miejsc w określonych przypadkach (np. ustalenie zasad wypełniania jednej informacji na dokumencie w zależności od innej, wcześniej wprowadzonej),
  • Współpraca z modułem Waga, pozwalająca na tworzenie dokumentów magazynowych na podstawie ważeń.

  Prowadzenie ewidencji stanów magazynowych, którą cechuje:

  • Możliwość wyceny rozchodów materiałów według cen średnich, FIFO, LIFO lub poprzez wskazanie odpowiedniej partii,
  • Prowadzenie ewidencji magazynowej na poziomie lokalizacji – czyli definiowanych przez użytkownika i opisanych wybranymi przez niego pojęciami (hala, półka, regał, aleja, pole, itp.) miejscach składowania materiału,
  • Prowadzenie ewidencji magazynowej z rozróżnieniem kolejnych dostaw, pozwalające na śledzenie parametrów poszczególnych partii materiałów (nr serii, daty ważności, okres zalegania w magazynie),
  • Wsparcie w zakresie utrzymania optymalnej wielkości zapasu magazynowego poprzez definiowanie oraz monitorowanie przekroczeń tzw. normatywów minimalnych i maksymalnych,
  • Rozbudowana sprawozdawczość, łącząca kartotekę stanów z dokumentami magazynowymi,
  • Zoptymalizowana pod kątem szybkiej realizacji operacja inwentaryzacji stanów magazynowych wraz z funkcją automatycznego rozliczania różnic inwentaryzacyjnych oraz opcjonalną możliwością przeprowadzenia inwentaryzacji na poziomie wybranej lokalizacji.

  Zarządzanie wyposażeniem w użytkowaniu, którego główne cechy to:

  • Automatyczna aktualizacja kartotek wyposażenia w wyniku realizacji dokumentów rozchodu z magazynu,
  • Generowanie dokumentów skojarzonych podczas realizacji operacji zmiany miejsca użytkowania (utworzenie dokumentu rozchodowego powoduje powstanie dokumentu przychodowego),
  • Kontrola okresów używalności odzieży roboczej na podstawie definiowalnych norm wyposażenia,
  • Prosta w realizacji operacja inwentaryzacji stanów wyposażenia w użytkowaniu wraz z funkcją automatycznego rozliczania różnic inwentaryzacyjnych.

  Sprawozdawczość:

  Moduł zawiera zbiór zestawień, zaspokajających główne potrzeby informatyczne użytkowników w zakresie sprawozdawczości i analiz magazynowych. Dodatkowo, dzięki wykorzystaniu Generatora Raportów, istnieje możliwość tworzenia nowych zestawień lub modyfikacji istniejących, według indywidualnych potrzeb.

  Zbiór standardowych zestawień obejmuje następujące zagadnienia:

  • Szczegółowa analiza stanów magazynowych, wraz ze specyfikacją obrotów,
  • Sumaryczne raporty stanów magazynowych, podsumowywane na dowolnym poziomie ewidencji,
  • Kontrola dat ważności, numerów serii itp. parametrów poszczególnych partii,
  • Raporty nt. tzw. wiekowania zapasów, pozwalające na optymalizację wielkości stanu magazynowego,
  • Selekcja, obserwacja i zliczanie pozycji obrotów według zadanych parametrów, występujących na dokumencie,
  • Raporty z operacji okresowych (inwentaryzacje, przeceny).

ZAOPATRZENIE

  Moduł wspiera pracę działu zaopatrzenia i ułatwia prowadzenie racjonalnej gospodarki materiałowej w przedsiębiorstwie.

  Możliwości modułu:

  • Wsparcie tworzenia zapotrzebowań w różnych miejscach firmy,
  • Implementacja procedur akceptacyjnych i weryfikacyjnych z wykorzystaniem systemu ZOI,
  • Tworzenie zapytań ofertowych do dostawców,
  • Gromadzenie ofert od dostawców,
  • Generowanie zamówień wyjściowych,
  • Ocena dostawców według zdefiniowanych kryteriów,
  • Planowanie wielkości oraz terminarza zakupów w oparciu o analizę stanów magazynowych i zapotrzebowania na materiały potrzebne do realizacji bieżących zamówień i zleceń,
  • Przesyłanie zapotrzebowań, zapytań ofertowych, ofert oraz zamówień wyjściowych jako załączników informacji systemu ZOI,
  • Wykorzystanie mechanizmu zadań, czyli uruchamianej o określonej porze wybranej, predefiniowanej funkcji systemu oraz informowanie o jej wyniku wskazanych osób,
  • Bieżące monitorowanie stopnia realizacji umów z dostawcami oraz zamówień w ujęciu wartościowym lub asorymentowym,
  • Wsparcie w zakresie kontroli progów zamówień publicznych,
  • Współpraca z innymi elementami ZSI UNISOFT – Magazyn, Zlecenia, Zakup, ZOI.

ZAMÓWIENIA

  Moduł wspiera proces obsługi przedkontraktowej, począwszy od zapytania ofertowego od klienta, poprzez ofertę dla klienta, rejestrację zamówienia, przygotowanie realizacji zamówienia, kompletację i wysyłkę wyrobów aż po zarejestrowanie faktury, będącej wynikiem realizacji zamówienia.

  Możliwości modułu:

  • Prowadzenie kartotek: otrzymanych zapytań ofertowych, wysłanych ofert, otrzymanych zamówień,
  • Rejestrowanie otrzymanych zapytań ofertowych, z możliwością zapamiętania skanu oryginalnego dokumentu wpływającego,
  • Rejestrowanie i emisja ofert wysłanych do klienta, z możliwością zapisania w bazie danych dowolnych plików składających się na ofertę,
  • Rejestrowanie otrzymanych zamówień,
  • Analiza potrzebnych zasobów do realizacji zamówienia, otwieranie zleceń, rezerwowanie materiałów w magazynie, tworzenie zapotrzebowań materiałowych (wykorzystywanych następnie w module Zaopatrzenie),
  • Przesyłanie zapytań ofertowych, ofert wyjściowych oraz zamówień jako załączników wątków systemu ZOI,
  • Tworzenie nowych atrybutów przez użytkownika, dla obsługi specyficznych rodzajów zapytań, ofert oraz zamówień,
  • Powiązanie z modułami Zlecenia, Logistyczne Wsparcie Produkcji, Sprzedaż, Magazyn, Zaopatrzenie.
Ta strona używa ciasteczek (cookies) w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Czytaj wiecęj »