Płace

System odpowiedzialny jest za obsługę prac związanych z naliczaniem i sprawozdawczością wypłat wynagrodzeń. Szczególny nacisk położono w nim na wielopłaszczyznowe możliwości nadawania praw dostępu użytkownikom. Mogą one dotyczyć zarówno poszczególnych funkcjonalności systemu, jak również dostępu do wybranych grup pracowniczych lub newralgicznych informacji systemu, jakimi są np. informacje o wysokości stawek pracowników.

System składa się z następujących modułów:

KARTOTEKA PRACOWNIKÓW

Moduł umożliwia prowadzenie kartoteki pracowników, czyli ewidencjonowanie wszelkich danych o pracownikach i zawartych z nimi umowach zatrudnienia niezbędnych w procesie naliczania list płac.

Informacje zawarte w module:

 • Dane personalne pracownika,
 • Dane o kontach bankowych pracownika,
 • Dane dotyczące zatrudnienia, a więc dział, stanowisko, wymiar etatu, grupa obliczeniowa, miejsce wypłaty, itp.,
 • Dane o zasadach podziału wypłaty pomiędzy wybrane konta pracownika i wypłatę gotówkową,
 • Dane o stażach,
 • Dane o Kasie Zapomogowo-Pożyczkowej, Zakładowym Funduszu Mieszkaniowym oraz udziałach,
 • Dane o pożyczkach oraz ewidencję ich spłat,
 • Dane o podstawach zasiłków chorobowych i macierzyńskich oraz podstawach urlopowych,
 • Dane o różnego rodzaju średnich miesięcznych,
 • Dane związane z naliczaniem podatku dochodowego od osób fizycznych,
 • Dane o kodzie tytułu ubezpieczenia oraz o obowiązkowych i dobrowolnych ubezpieczeniach społecznych i zdrowotnych, którym podlega pracownik,
 • Dane o podstawach składek emerytalno-rentowych, chorobowych i wypadkowych,
 • Dowolną ilość dodatkowych informacji o pracowniku i umowie w polach definiowanych przez użytkownika.

KARTOTEKA UMÓW CYWILNYCH

Moduł umożliwia prowadzenie umów cywilnoprawnych, czyli ewidencjonowanie wszelkich potrzebnych do płac danych o osobie i zawartych z nią umowach cywilno-prawnych.


Informacje zawarte w module:

 • Dane personalne,
 • Dane o kontach bankowych osoby,
 • Dane dotyczące szczegółów danej umowy, a więc treść umowy, ustalenia szczegółowe, kwota umowy, sposób wypłaty itp.,
 • Dane o zasadach podziału wypłaty przekazywanych na konta pracownika i wypłatę gotówkową,
 • Dane o rachunkach do umowy,
 • Dane o Kasie Zapomogowo – Pożyczkowej, Zakładowym Funduszu Mieszkaniowym oraz udziałach,
 • Dane o pożyczkach i ich spłatach,
 • Dane o podstawach zasiłków chorobowych i macierzyńskich oraz podstawach urlopowych,
 • Dane o średnich zarobkach miesięcznych,
 • Dane związane z naliczaniem podatku dochodowego od osób fizycznych,
 • Dane o kodzie tytułu ubezpieczenia oraz o obowiązkowych i dobrowolnych ubezpieczeniach społecznych oraz zdrowotnych, którym podlega pracownik,
 • Dane o podstawach składek emerytalno-rentowych, chorobowych i wypadkowych,
 • Dowolną ilość dodatkowych informacji o pracowniku i umowie w polach definiowanych przez użytkownika.

LISTY

Możliwości modułu:

 • Możliwość równoczesnej pracy z wieloma listami płac,
 • Wprowadzanie danych o czasie pracy (w przypadku współdziałania systemu Płace z modułem Ewidencja Czasu Pracy w Kadrach dane te mogą być przejęte w sposób automatyczny),
 • Wprowadzanie absencji (w przypadku współdziałania systemu Płace z systemem Kadry dane te również mogą być przejęte w sposób automatyczny),
 • Obliczanie dowolnych elementów wynagrodzenia: płac zasadniczych, premii, dodatków, zasiłków, potrąceń, zaliczek, itp.,
 • Wydruk list płac, rozdzielnika kosztów, potrąceń, specyfikacji gotówki, rejestru listy płac,
 • Naliczanie kosztów uzyskania i podatków dla osób zatrudnionych na umowę o pracę i/lub posiadających dowolne umowy cywilno-prawne,
 • Automatyczne zbieranie podstaw niezbędnych do wyliczenia zasiłków chorobowych, macierzyńskich i urlopowych,
 • Automatyczne wyliczanie wysługi (dodatku stażowego),
 • Automatyczne wyliczanie podatku dochodowego z uwzględnieniem wszystkich umów o pracę i umów cywilno-prawnych danej osoby,
 • Automatyczne naliczanie składek na poszczególne fundusze ZUS,
 • Sporządzanie list płac funduszu bezosobowego, tj. dotyczących umów zleceń, umów o dzieło, wynagrodzeń z tytułu Rad Nadzorczych, itp.,
 • Przygotowanie rachunków do umów cywilno-prawnych,
 • „Szybkie”, próbne przeliczanie listy dowolnym pracownikom bez konieczności wykonywania pełnych obliczeń,
 • Zbieranie danych do rozdzielnika kosztów,
 • Przygotowanie danych do modułu Przelewy,
 • Drukowanie zaświadczeń o zarobkach,
 • Drukowanie odcinków płacowych zawierających między innymi informacje o podstawach i składkach na poszczególne Fundusze oraz kod Narodowego Funduszu Zdrowia; umożliwia to traktowanie paska płacowego jako RMUA,
 • Prowadzenie wieloletniej, miesięcznej kartoteki czasu pracy i składników płacy, w tym danych o czasie przepracowanym, absencjach, podatkach i składkach ZUS,
 • Tworzenie dekretów księgowych i przekazywanie ich do systemu Finansowo-Księgowego (w tym koszty z tytułu wynagrodzeń, dekretacja dodatków płacowych i potrąceń, dekrety imienne przy obsłudze PKZP lub ZFM),
 • Prowadzenie miesięcznego rejestru zbiorczego obliczonych list zarówno wg „miesiąca księgowego”, jak też wg „miesiąca ZUS”,
 • Zbiorcze wydruki z wielu list płac.

REGUŁY

Moduł zajmuje się szeroko pojętą parametryzacją systemu. Oferowane rozwiązania dają możliwość dostosowania do najbardziej złożonych układów wynagrodzeń dzięki rozbudowanym możliwościom parametryzacyjnym. Użytkownik sam określa, jakie składniki i w jaki sposób mają być przeliczane na wynagrodzenie dla każdego pracownika. W podobny sposób użytkownik decyduje o treści sprawozdawczości.

Wbudowane w moduł możliwości są owocem wieloletniej współpracy firmy UNISOFT z bardzo wieloma użytkownikami systemu.

PITY

Możliwości modułu:

 • Zbieranie danych niezbędnych do tworzenia formularzy PIT na podstawie list płac,
 • Edycja danych utworzonych formularzy PIT,
 • Wydruk PIT-ów (PIT-11, PIT-40, PIT-8C, IFT-1R, PIT 4R, PIT-8AR, PIT 2 i PIT 12) wraz z załącznikami ORD-ZU, PIT-R; szata graficzna PIT-ów dostosowana jest do wzorców publikowanych przez Ministerstwo Finansów,
 • Tworzenie i emisja wszystkich tworzonych w systemie formularzy PIT w postaci deklaracji elektronicznych z możliwością podpisywania cyfrowego, zapamiętywania wysłanych formularzy zarówno w postaci obrazu jak i piku xml oraz wysyłania i pobrania UPO z serwera Ministerstwa Finansów.

ZUS ROZLICZENIA

Możliwości modułu:

 • Zbieranie danych dotyczących rozliczeń z ZUS na podstawie list płac,
 • Wystawianie na potrzeby Programu Płatnik ZUS, plików z danymi formularzy rozliczeniowych typu RCA, DRA, RSA, RZA,
 • Prowadzenie pełnej kartoteki zasiłkowej z możliwością wydruku karty zasiłkowej i asygnaty zasiłkowej,
 • Tworzenie i możliwość wydruku zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu RP-7.

ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ( ZFŚS )

Moduł wspiera pracę w działach socjalnych firm posiadających zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Moduł poprzez rozbudowaną parametryzację umożliwia pracę według zasad ustalanych w regulaminach ZFŚS różnych firm. Współpracuje ściśle z innymi modułami kadrowo-płacowymi, między innymi wykorzystuje kartoteki pracowników i osób niezatrudnionych w celu przydzielania im świadczeń, czy też przekazując dane o udzielonych świadczeniach do modułu płace w celu rozliczenia podatku.

Możliwości modułu:

 • Obsługa świadczeń socjalnych dla pracowników i ich rodzin, byłych pracowników (emeryci, renciści) i ich rodzin, innych osób (przewidzianych w regulaminie np. dzieci zmarłych pracowników, pracownicy innego podmiotu, który podpisał wspólną umowę o świadczeniach z ZFŚS),
 • Gromadzenie danych o osobach uprawnionych do świadczeń socjalnych niezbędnych do ich przydzielania, np. informacje z oświadczeń o dochodach w rodzinie pracownika, czy też dla członków rodziny informacja o posiadaniu aktualnego zaświadczenia o kontynuacji nauki dla dzieci pomiędzy 18 a 25 rokiem życia, która może być warunkiem koniecznym przyznania określonych świadczeń,
 • Możliwość ustalania progów dochodowych w każdym roku i przyznawania świadczeń w oparciu o dochód osiągany w rodzinie pracownika,
 • Ewidencja udzielanych świadczeń socjalnych,
 • Definiowalny słownik rodzajów świadczeń, udzielanych pracownikom,
 • Mechanizmy służące automatyzacji tworzenia list osób, którym należy się dane świadczenie (np. wszyscy pracownicy, emeryci, dzieci do 18-tego roku życia itp),
 • Możliwość wprowadzania wartości świadczeń ręcznie oraz przy wykorzystaniu zdefiniowanych w systemie metod, np. kwotowo, procentowo od kosztu poniesionego przez pracownika itp.,
 • Możliwość zasilania modułu Listy wartościami przyznanych świadczeń,
 • Pilnowanie limitów kwot zwolnionych od opodatkowania zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • Udostępnianie modułowi Analizy danych dotyczących ZFŚS, pozwalających na tworzenie różnorodnych zestawień, w tym planu i realizacji budżetu ZFŚS.
Ta strona używa ciasteczek (cookies) w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Czytaj wiecęj »