Zarządzanie i planowanie

W skład systemu wchodzą następujące moduły:

PULPIT MENADŻERA

  Pulpit Menadżera jest narzędziem klasy Business Intelligence służącym do wszechstronnej analizy danych, których źródłem jest Zintegrowany System Informatyczny ZSI UNISOFT. Produkt adresowany jest do menadżerów wyższego stopnia zarządzania oraz do kadry kierowniczej szczebla średniego, chociaż kresem jego wykorzystania jest tak naprawdę dopiero brak dostępnych danych. Formalnie przedmiotem prezentacji danych w Pulpicie Menadżera może być każda informacja, która znajduje się w bazie danych. W krańcowym przypadku analizowane dane mogą znajdować się nawet w tabelach znajdujących się poza systemem ZSI.

  Upoważniony użytkownik uzyskuje w module dostęp do interesujących go danych, które prezentowane są w atrakcyjnej formie graficznej w postaci tabel i tzw. wykresów przestawnych ze stopniem ich agregacji pożądanym w danym momencie lub adekwatnym do szczebla zarządzania. Korzystanie z modułu nie wymaga fachowej wiedzy szczegółowej niezbędnej podczas tradycyjnych metod docierania do poszukiwanych informacji w systemie głównym ZSI. Przykładowo, aby wykonać szczegółową, wieloletnią analizę sprzedaży wg klienta z podziałem na grupy taryfowe lub analizę kosztów zleceń remontowych - nie ma potrzeby znajomości meandrów Systemu Bilingowego lub zasad rządzących modułem Remonty. Oferowane spojrzenia na dane mogą być także analizami wielodziedzinowymi prezentującymi równocześnie dane z różnych obszarów ZSI.

  Dane, które są podstawą działania Pulpitu Menadżera mają formę tzw. kostek OLAP. Projektowane są przez specjalistów firmy UNISOFT w procesie wdrażania a następnie udostępniane poszczególnym użytkownikom zgodnie z zakładową polityką bezpieczeństwa. Ich źródłem mogą być zarówno wstępnie już zagregowane dane z modułów Zarządzania i Planowania systemu ZSI jak i typowe dane transakcyjne z dowolnego obszaru całego systemu. W ten sposób, wykorzystywane na co dzień przez pracowników i naliczane wg ustalonego planu działania analizy, takie jak np. bilans, rachunek zysków i strat, plany remontowe, analizy kosztowe, sprzedażowe itp. stają się jednocześnie, źródłem danych strategicznych dostępnych w Pulpicie Menadżera. Taki sposób dostępu do danych pozwala na ich obserwowanie, porównywanie i zestawianie w sposób umożliwiający ich prezentację między innymi z uwzględnieniem osi czasu. Analiza danych transakcyjnych daje z kolei użytkownikom Pulpitu Menadżera możliwości obserwowania danych na poziomie pojedynczych operacji z dokładnością do dnia lub nawet godziny. Każdy użytkownik modułu ma możliwość operowania udostępnionymi mu danymi w dowolny sposób za pomocą metody „Przeciągnij i Upuść” oraz analizowania ich z różnych punktów widzenia, co w standardowych sprawozdaniach, z których korzysta się w ZSI jest niemożliwe lub mocno ograniczone oraz dostępne jedynie dla użytkowników zaznajomionych z meandrami systemu. Możliwości wpływania na końcową zawartość, układ, sposób formatowania oraz wygląd tabeli z danymi lub dobór właściwego wykresu są bardzo proste do uzyskania a rozmaitość spojrzeń na ten sam zestaw danych ogranicza jedynie wyobraźnia użytkownika. Wypracowane przez użytkownika konkretne układy danych odpowiadające jego zmieniającym się potrzebom jak i wizualizujące je wykresy, każdy z użytkowników może zapamiętywać jako kolejne warianty swojej pracy, dzięki czemu za każdym kolejnym razem, kiedy będzie je analizował ponownie, prezentowane będą w identyczny sposób. Alternatywnie, decyzją użytkownika ustalone przez niego sposoby prezentacji mogą być także udostępnione szerszemu gronu, jako analizy w pełni gotowe do użycia.

  Zarówno tabele z danymi jak i wybrane przez użytkownika z dostępnej listy wykresy, które najlepiej wg niego prezentują zawarte w tabelach dane można drukować i zapamiętywać w formatach łatwych do dalszej dystrybucji (pdf, html,xls itd.), grupować, oznaczać jako „ulubione”. Pulpit Menadżera umożliwia użytkownikowi analizowanie wielu zestawów danych równocześnie, dzięki czemu w ramach jednej sesji użytkownik może obserwować sytuację w swojej organizacji i w jej najbliższym otoczeniu w wielu obszarach jej działalności.

  Wykresy i tabele dostępne w Pulpicie Menadżera przypominają rozwiązania znane z arkuszy kalkulacyjnych, jednak z uwagi na bezpośredni dostęp do bazy danych użytkownik obserwuje zmieniający się stan danych na bieżąco bez konieczności pilnowania ich samodzielnego aktualizowania. Za pomocą prostych technik użytkownik może analizować dane na różnych poziomach szczegółowości, w różnych seriach, szybciej wyciągając wnioski i reagując na zaobserwowaną sytuację. Dostępność rozmaitych filtrów i zakresów w interaktywnych tabelach i na dynamicznie reagujących na decyzje użytkownika wykresach oszczędzają czas i uniezależniają użytkownika od służb, które dotychczas musiał prosić o przygotowanie brakującego mu wzorca raportu lub dostarczenie sprawozdania w wyznaczonym terminie.

  Przykładowe obszary zastosowań Pulpitu Menadżera:

  • Finanse przedsiębiorstwa (analiza pozycji bilansu, rachunku zysków i strat, wskaźniki ekonomiczne, analizy kosztów, kontrola budżetów, monitorowanie planów inwestycyjnych i remontowych na przestrzeni lat i miesięcy),
  • Rozrachunki (przepływy pieniężne, struktura wiekowa należności i zobowiązań, raporty o dłużnikach i wierzycielach, preliminarze płatności),
  • Sprzedaż (analizy sprzedaży wg dowolnego kryterium i z różnych tytułów, w podziałach na dowolnie ustalone okresy),
  • Gospodarka magazynowa (struktura wiekowa zapasu, badanie przyczyn zalegania, zużycie materiałów w poszczególnych grupach asortymentowych i okresach, analiza obrotów magazynowych),
  • Obszar techniczny (wieloletnia analiza legalizacji liczników wg średnic, analiza awarii obiektów infrastruktury wg obiektu, problemu, priorytetu, roku, kwartału, miesiąca, dnia tygodnia itp.),
  • Obszar kadrowo płacowy – analiza absencji, wynagrodzeń, stanów zatrudnienia, umów,
  • Obszar CRM (analiza spraw zgłaszanych przez odbiorców wg lat, problemów, np. analiza skarg na jakość wody czy uciążliwość odorową),
  • Statystyki dotyczące liczby wprowadzanych dokumentów, załatwianych spraw, wprowadzanych do systemu informacji o zużyciu mediów, terminowości realizowania prac wykonywanych na podstawie zdefiniowanych procedur w systemie Zarządzania Obiegiem Informacji, liczby awarii sieci na tysiąc mieszkańców w poszczególnych gminach i miesiącach,
  • Inne wg indywidualnych uzgodnień z użytkownikiem i potrzeb zarejestrowanych podczas analizy przedwdrożeniowej.

   

  Pulpit Menadżera to:

  • Szeroki wachlarz dostępnych z jednego miejsca informacji na temat każdego obszaru działalności firmy w oczekiwanej formie graficznej i poziomie agregacji dostosowanym do szczebla zarządzania,
  • Szybki i wygodny dostęp do zawsze aktualnych danych przez 24 h na dobę, dzięki pełnej integracji z programem ZSI UNISOFT,
  • Minimalizacja kosztów i czasu pozyskiwania danych,
  • Usprawnienie procesów podejmowania decyzji dzięki uzyskiwaniu szybszych i dowolnie syntetyzowanych odpowiedzi na zadawane pytania,
  • Dowolne formy wizualizacji w interaktywnych tabelach i wykresach, które użytkownik samodzielnie personalizuje, zapamiętuje podjęte decyzje i udostępnia kolejnym zainteresowanym,
  • Wygodne techniki analizy danych, drukowanie i zapamiętywanie danych także w formatach powszechnie zrozumiałych (pdf, xls, html),
  • Bezpieczeństwo i personalizacja dzięki systemowi uprawnień ZSI,
  • Dostęp do raportów firmowych spoza funkcjonalności dotąd dostępnych jedynie w modułach systemu ZSI.

ANALIZY

  Moduł obsługuje definicje, naliczanie i prezentacje analiz finansowych, na przykład: Bilans, Rachunek zysków i strat, F-01, Wskaźniki finansowe, deklaracja VAT, kadrowo-płacowe sprawozdania do GUS, m.in. Z-06 i inne.

  Możliwości modułu:

  • Definicja dowolnej analizy, w tym finansowej,
  • Wykorzystanie funkcji finansowych opartych o dane zaksięgowane i wstępnie zaksięgowane
   w systemie,
  • Możliwość korzystania z danych naliczonych w innych analizach (na przykład: wskaźniki wyliczone na podstawie Bilansu lub Rachunku zysków i strat),
  • Samodzielne tworzenie reguł wykorzystujących działania arytmetyczne i funkcje logiczne,
  • Automatyczne sumy zbiorcze,
  • Możliwość porównywania wyników naliczonych z wartościami zadanymi wprost przez użytkownika (kontrola budżetu, realizacji planu, itp.),
  • Naliczanie i zapamiętanie wyników analiz dla poszczególnych okresów sprawozdawczych,
  • Możliwość powtórnego naliczenia analizy dla wskazanego okresu,
  • Prezentacja wyników analiz w postaci:
   • Podglądu naliczonych danych,
   • Eksportu danych do Excela,
   • Definiowanych raportów, wykresów graficznych.

ANALIZY WIELOWYMIAROWE

  Możliwości modułu:

  • Możliwość stosowania dowolnych słowników dostępnych w systemie, w tym założonych przez uprawnionych operatorów,
  • Możliwość nadawania szczegółowych uprawnień na poziomie pojedynczej analizy,
  • Możliwość porównania dowolnych wartości dla słowników i wartości wprowadzanych (plany, budżety),
  • Samodzielne tworzenie reguł wykorzystujących działania arytmetyczne i funkcje logiczne na podstawie danych z ZSI, np. danych księgowych, magazynowych, zakupu, sprzedaży,
  • Naliczanie i zapamiętanie wyników analiz dla poszczególnych okresów sprawozdawczych, możliwość naliczania grupowego,
  • Możliwość sortowania i sumowania danych po dowolnej kolumnie zdefiniowanej w modelu analizy,
  • Możliwość podglądu dokumentów źródłowych, które złożyły się na wartość prezentowaną w danej komórce analizy,
  • Przenoszenie zawartości modelu (wyliczonych danych) do arkusza Excel,
  • Możliwość ustawienia i zapamiętania rozbudowanych zakresów dla danego modelu analizy, w tym np. zakres lat obrachunkowych, miesięcy, sposobu agregacji, sumowania,
  • Zaawansowane raportowanie – szybka i bieżąca informacja.

PRZETARGI

  Moduł jest specjalistycznym narzędziem powstałym na potrzeby stworzenia i opisania procedury przetargowej składającej się z części opisowej, części ofertowej oraz części wynikowej postępowania.

  Część przetargowa dotyczy przygotowania przetargu, określenia potrzeb i wymagań stawianych oferentom oraz określa tryb zamówienia. Część ofertowa zajmuje się obsługą spływających ofert, odpowiedziami na zapytania do SIWZ oraz wezwaniami do uzupełnienia ofert. Część wynikowa dotyczy rozstrzygnięcia postępowania, wyłonienia podmiotu wygrywającego postępowanie oraz obsługi odwołań od decyzji przetargowej. Finalizacja postępowania wiąże się z podpisaniem umowy i przystąpieniem do jej realizacji.

  Moduł obsługuje również postępowania wieloetapowe. Każdy kolejny etap jest ściśle powiązany z wynikiem postępowania poprzedniego etapu dzięki czemu wybrane przez użytkownika dane są automatycznie uzupełniane.

  Możliwości modułu:

  • Określenie przedmiotu zamówienia, trybu postępowania oraz aktualnego statusu (np.: w przygotowaniu, otwarcie ofert, udzielenie, itp.),
  • Opis obiektu postępowania wraz z możliwością wskazania obiektu zdefiniowanego w module Infrastruktura systemu ZSI,
  • Opis zamówienia, sposobu przygotowania ofert, zabezpieczenia (wadium) oraz określenie ważnych terminów związanych z postępowaniem (np.: termin wykonania, związania ofertą),
  • Możliwość wskazania numeru i daty ogłoszenia w BZP,
  • Określenie wartości wraz z definicją przelicznika EURO,
  • Określenie składu komisji przetargowej, a także innych członków zespołu przetargowego, biorących udział w postępowaniu (ekspert, biegły),
  • Ewidencja oferentów oraz złożonych przez nich ofert,
  • Ewidencja zapytań, odpowiedzi oraz wezwań do uzupełnienia ofert,
  • Rejestracja dokumentacji przetargowej w formie elektronicznej (np. DOC, PDF, dokumenty zeskanowane) wraz z możliwością udostępniania ich upoważnionym użytkownikom,
  • Emisja protokołów, oświadczeń oraz rocznego sprawozdania o udzielonych zamówieniach publicznych,
  • Możliwość rozbudowy zawartości informacyjnej kartoteki postępowania o dowolne pola definiowane przez użytkownika,
  • Możliwość kontroli dostępu użytkowników do poszczególnych etapów postępowania.

eSPRAWOZDANIA

  Moduł eSprawozdania, zapewnia użytkownikom całkowitą samodzielność w zakresie realizacji obowiązków wynikających z wymogu wysyłania drogą elektroniczną rocznych sprawozdań finansowych, sporządzonych w formacie opublikowanym w Biuletynie Informacji Publicznej, bez konieczności korzystania z jakichkolwiek innych narzędzi lub systemów.

  Możliwości modułu:

  W ramach udostępnianej funkcjonalności moduł wspierać będzie użytkowników w zakresie:

  • Ustalenia reguł pozyskiwania danych z systemu ZSI (w szczególności z jego ksiąg rachunkowych) lub ręcznego wprowadzania danych w przypadkach braku kompletnych danych w systemie,
  • Naliczania danych w module e-Sprawozdania na podstawie wprowadzonych reguł,
  • Weryfikacji uzyskanych danych i ich ewentualnego uzupełnienia wraz z możliwością ich wydrukowania lub zachowania w formacie pdf,
  • Przygotowania danych w formacie żądanym przez ustawodawcę oraz podpisania ich podpisem elektronicznym,
  • Zachowania w bazach danych pełnej informacji z całego procesu oraz ich ewentualnego wykorzystania podczas przygotowywania sprawozdań w kolejnych latach,
  • Aktualizacji kolejnych wersji definicji sprawozdań w przypadkach zmian dyktowanych przez ustawodawcę w kolejnych latach.

  Architektura modułu pozwala na przyszłe rozszerzanie obszaru jego wykorzystywania o kolejne rodzaje sprawozdań elektronicznych, o ile staną się one wymagane przez organa Państwa, a zasady ich tworzenia i zarządzania będą zbliżone do panujących obecnie.

Ta strona używa ciasteczek (cookies) w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Czytaj wiecęj »